Микро кредити до 1000 лв.

Програмата за микрокредитиране е разработена за отпускане на бързи заеми с цел покриване на неотложни нужди. Размерът на отпуснатия кредит е до 1000 лв. 

 • Да сте пълнолени
 • Да имате постоянни доходи
 • Попълване на искане online

Кредит до 1500 лв.

За да получите кредит до 1500 лв. е необходимо: 

 • Да сте пълнолетни
 • Да имате постоянни доходи
 • Попълване на искане online

КРЕДИТ НАД 1500 ЛВ.

За да кандидаствате за този кредит ще Ви е необходимо обезпечение.

 • В случай, че имате необходимото обезпечение ние ще Ви отпуснем кредит без да се съобразяваме както с това дали имате други кредити така и с Вашата кредитна история.
 • Не е необходимо да доказвате доходи за искания заем.
 • За повече информация се обърнете към наш сътрудник на тел. 
  0700 20 721 


ЛИЗИНГ

От “КРЕДИТ ПЛЮС” ООД можете да закупите автомобил или машини съгласно условията ни за лизинг.

 • Финансов и оперативен лизинг на автомобили и машини без доказване на доход.

 • Одобрение до 2 часа. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

I . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Настоящите общи условия за предоставяне на кредити на физически лица ( наричани по-нататък за краткост „ОУ” ) , в съответствие с действащото законодателство на Република България, регламентират условията, при които „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, ЕИК 202475916 (по-нататък наричано „ Кредитор ”) чрез средства за комуникация от разстояние предоставя кредити в размер до 500 лв. на кредитополучатели – физически лица, включително условията за усвояване, ползване, обезпечаване и погасяване на тези кредити, както и условията, при които се сключват и действат договорите за кредит съгласно изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/ и Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/.

2. Одобрението и отпускането на кредит чрез използването на средства за комуникация от разстояние се извършва при стриктно спазване на императивните разпоредби на ЗПФУР, ЗЕДЕП, настоящите Общи условия, условията по договора за отпускане на кредит чрез средства за комуникация от разстояние и вътрешните правила на Кредитора. Предоставянето (физическо предаване и/или по електронен път) от страна на Кредитора на информация, касаеща самия него, предлаганата финансова услуга, договора за предоставяне на финансови услуги от разстояние, настоящите Общи условия и/или друга преддоговорна информация не задължава Кредитора да одобри отпускането на кредит. Съгласието на Кредитора да предостави исканото финансиране при сключване на договор за кредит чрез използването на средства за комуникация от разстояние се осъществява чрез електронно изявление, обективирано в електронен документ, в който се съдържат изчерпателно параметрите и условията, при които финансирането е одобрено.

3. При несъответствие между посочените в настоящите Общи условия параметри по отпусканите кредити чрез използването на средства за комуникация от разстояние и условията, уговорени в конкретните договори за кредит, приложение намират разпоредбите на сключените договори.

4. Посочените в настоящите Общи условия параметри по отпусканите кредити чрез използването на средства за комуникация от разстояние на физически лица подлежат на изменение при промяна на пазарните условия, за което обстоятелство кредитополучателите ще бъдат информирани чрез интернет страницата на Кредитора и/или поставянето им на видно място в офисите на Кредитора и/или негови партнъори (за имената и адресите на които Кредитополучателят може да се информира на интернет страницата на Кредитора) .

5. Кредиторът поставя на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на разположение на интересуващите се лица настоящите Общи условия, на уебстраницата на КРЕДИТ ПЛЮС ООД на електронен адрес: www. creditplus . bg , както и достъпна информация в писмена форма, относно условията и реда на предоставяне на кредити чрез използването на средства за комуникация от разстояние. При направено запитване за сключване на договор за кредит чрез използване на средства за комуникация от разстояние, Кредиторът предоставя необходимата информация по ЗПФУР (посочена неизчерпателно в т.2 от този раздел) на хартиен и/или на друг траен носител.

6. При поискване от клиент/кредитоискател/ кредитополучател, „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД му предоставя предварително и безвъзмездно екземпляр от Общите условия и от проект на договора за кредит на хартиен и/или на друг траен носител или във формата на електронен документ по електронен път съгласно ЗЕДЕП. Ако към момента на искането „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД не желае да сключи договор за кредит чрез използването на средства за комуникация от разстояние, може да бъде отказано предоставянето на информация под каквато и да било форма на клиент/кредитоискател.

7. Договорът за кредит чрез използването на средства за комуникация от разстояние се сключва във формата на електронен документ, в екземпляри за всяка от страните.

8. С подаване на искането за сключване на Договор за кредит по реда на тези ОУ, Кредитополучателят заявява, че е запознат със същите, потвърждава съгласието си с тях и ги приема.

9 . Настоящите ОУ се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД приема клиенти както и на уебстраницата на КРЕДИТ ПЛЮС ООД на електронен адрес: www. creditplus . bg

II . ПОНЯТИЯ

Кредит е пълният размер на предоставеното от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД финансиране в национална или чуждестранна валута, както и дългът възникнал и формиран от и във връзка с усвоените суми по главница, включително дължимите лихви, такси, комисиони и други разноски съгласно условията на сключения договор за кредит чрез използване на средства за комуникация от разстояние, настоящите Общи условия и вътрешните правила на Кредитора.

Кредитор е „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, представляван от законните си представители и/или техните пълномощници – страна по договора за кредит.

Кредитоискател е дееспособно физическо лице с постоянен адрес и обичайно местопребиваване в Република България, подало Искане за кредит .

Кредитополучател е всяко дееспособно физическо лице сключило договор за кредит чрез използване на средства за комуникация от разстояние – страна по договора за кредит, на което „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД е предоставило финансиране под формата на кредит чрез използване на средстава за комуникация от разстояние и което усвоява, ползва целево и връща кредита в сроковете и при условията, предвидени в договора за кредит и в настоящите Общи условия.

Договор за кредит /или само Договор / е сключеният договор за кредит посредством интернет среда във формата на електронен документ, по силата и при условията на който е предоставена за ползване парична сума от Кредитора на Кредитополучателя под формата на паричен кредит.

Вноски по главница са установените в погасителния план погасителни вноски, всяка от които включва съответната посочена част от главницата по кредита.

Анюитетни вноски са равни седмични/месечни погасителни вноски по кредита, всяка от които се формира от съответна част от главницата по кредита, начислената към момента договорна лихва и други разходи ( такси, комисиони и други ) .

Трето задължено лице е дееспособно лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което е обезпечило задължението на кредитополучателя във връзка с предоставеното му от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД финансиране и е страна по този договор като солидарен длъжник, поръчител, залогодател, ипотекарен длъжник, авалист ( менителничен поръчител ) .

Годишен процент на разходите (ГПР) - включва размера на всички разходи за срока на договора за кредит (лихви, такси, комисиони) към датата на сключването му, съгласно посочената стойност в погасителния план.

Сайт/Уебстраница – обособено място в световната интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес ( URL) , а именно: http :// www . creditplus . bg

Искане за кредит е стандартизирана от Кредитора интернет базирана онлайн форма на искане за отпускане на кредит, в която Кредитоискателят попълва информация, касаеща негови лични данни, сума на искания кредит, срока за ползването му, цели на същия, лична банкова сметка и други условия на договора за кредит, чието сключване предлага Кредитоискателят. С попълването на искането за кредит Кредитоискателят заявява изрично, че е запознат и изразява изричното си съгласие да предостави попълнената в нея информация, както и че изрично писмено приема и потвърждава настоящите ОУ към договора за кредит.

Лихва е уговорената между страните по договора за кредит възнаградителна лихва за ползването на дадената в кредит парична сума, получена по реда на договора и тези ОУ, съответно наказателна лихва за забава или друго неизпълнение.

Лихвен период е избран преди сключването на договора за кредит период от време, началото на който започва да тече от датата на сключването на договора за кредит и в рамките на който времеви период Кредитополучателят е длъжен да погаси дължимите лихви за ползваните парични средства по отпуснатия кредит.

Минимателна погасителна вноска – е минималната сума за погасяване на паричните задължения по договора за кредит от Кредитополучателя, която той е задължен да заплати на Кредитора на определената в договора за кредит календарна дата и в определения размер.

Падеж на лихвено плащане е последният ден от договорения лихвен период. В случай че датата на падежа е почивен ден, плащането следва да се извърши в последния работен ден преди определената дата на падеж.

Просрочие е всяка допусната забава за плащане на дневна/седмична/месечна погасителна вноска ( по главница и/или лихва и/или други разходи ) съгласно уговорения между страните по договора за кредит погасителен план. В просрочие е всяка напълно или частично забавена/частично неплатена вноска по кредита.

Неизпълнение е всяко пълно или частично неизпълнение, забавено или неточно изпълнение на задължение по договора за кредит. При възникнало неизпълнение Кредиторът може, но без да бъде длъжен, да отправи покана до Кредитополучателя, в която да му предостави допълнителен срок за изпълнение, като при наличие на изпълнение в така предоставения срок да счита неизпълнението за поправено и последиците му за ненастъпили, а при неспазване на предоставения срок от страна на кредитополучателя - да счита неизпълнението за настъпило ведно с последиците от неизпълнението. Като покана за плащане ще се счита и такава, извършена чрез посочените в договора за кредит начини и средства за комуникация от разстояние, включително по електронна поща.

Тарифа е тарифата/тарифите/ за лихвите, таксите и комисионите, приложими за отпусканите кредити на физически лица, които Кредиторът приема съобразно вътрешните си правила.

Траен носител – е всеки носител, даващ възможност на Кредитополучателя и/или Кредитора да съхранява/т информация, изпратена лично до него/тях, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация, в т.ч. флопи дискове, CD-ROM, DVD, флаш памет или хард диск на компютъра на Кредитополучателя и/или Кредитора, на който е съхранено електронното съобщение.

Средство за комуникация от разстояние е всяко средство, което може да се използва за предоставяне на финансови услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на двете страни /доставчик и потребител/.

ПИК е персонален идентификационен код, който ще бъде изпратен от Кредитора на Кредитополучателя по избран от последния начин, гарантиращ запазването на тайната относно неговото съдържание само и единствено между страните по договора за кредит или по направено искане за сключване на такъв чрез средства за комуникация от разстояние.

Уведомление за отказан кредит е изпратено от Кредитора до Кредитоискателя съобщение на посочената от последния в искането за кредит електронна поща или чрез кратко текстово съобщение (SMS) на посочен телефонен номер, в което „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД едностранно недвусмислено обективира взетото решение за отказ за отпускане на кредит на Кредитоискателя.

Одобрение за отпускане на потребителски кредит е обективирано съгласие на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД за отпускане на кредит в поисканите от Кредитоискателя размер, срок и други условия, съгласно направеното искане за кредит и което ще бъде изпратено на посочен от Кредитоискателя адрес на електронна поща.

Epay.bg е електронна система за разплащания, подробна информация за която е възможно да бъде получена на интернет адрес: www.epay.bg

Гаранция е издадена от кредитна институция банкова гаранция и/или издадена от финансова институция гаранция, които следва да извършват своята основна търговска дейност на територията на Република България, и които гаранции следва да съдържат безусловно и неотменяемо изявление, че в случай на неизпълнение от страна на Кредитополучателя на което и да е парично задължение по договора за потребителски кредит, издателят на гаранцията /гарантът/ ще заплати на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД всички дължими от Кредитополучателя по договора за кредит суми.

III . ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Преди Кредитоискателят да е обвързан от предложение или от договор за кредит чрез използване на средства за комуникация от разстояние, Кредиторът му предоставя своевременно, съобразно изискванията на закона и предпочитанията на Кредитоискателя, необходимата информация относно Кредитора, характеристиката и съдържанието на търсената от Кредитоискателя и предлагана от Кредитора финансова услуга, относно условията в договора за кредит и всякаква друга информация, свързана с наличието или липсата на извънсъдебни способи за решаване на спорове по договора за кредит и за обезщетяване на страните по него, достъпа на Кредитоискателя/Кредитополучателя до тези способи, съществуването на гаранционен фонд или на други подобни способи за обезщетяване, различни от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Информацията в този формуляр – предоставен на хартиен носител или в електронен вариант съобразно ЗЕДЕП – няма силата на предложение за сключване на договор и не задължава Кредитора да предостави на кредитоискателя съответния кредитен продукт, за който се отнася информацията.

2. Кредиторът предоставя преддоговорната информация безвъзмездно, по електронен път, на хартиен или на друг траен носител, изразена по ясен и разбираем начин на български език, като всички елементи на информацията се предоставят с еднакъв по размер, вид и формат шрифт. Всяка допълнителна информация, която Кредиторът желае да предостави на Кредитоискателя, се предоставя в отделен документ.

3. При поискване от Кредитоискателя Кредиторът му предоставя предварително и безвъзмездно екземпляр от проекта на договора за кредит по електронен път, на хартиен или на друг траен носител. Ако към момента на поискването Кредиторът не желае да пристъпи към сключване на договор за кредит, той може да откаже да предостави такъв екземпляр на Кредитоискателя.

4. Кредиторът чрез отговарящите за кредитния процес свои служители, предоставя на кредитоискателите подходящи разяснения /по предварително заявен от същите начин/, позволяващи им да преценят доколко предлаганият кредитен продукт съответства на техните потребности и финансово състояние и им разяснява преддоговорната информация, която следва да бъде предоставена, основните характеристики на предлаганите кредитни продукти, както и последиците в случай на просрочени плащания от тяхна страна, с цел взимане на информирано решение от страна на Кредитоискателите.

5. Преди сключването на договора за кредит Кредиторът има право да извършва проучване и прави оценка за кредитоспособността на Кредитоискателя. При установяване на информация относно Кредитоискателя, обуславяща отказ от страна на Кредитора, последният уведомява незабавно и безвъзмездно Кредитоискателя за решението си без да има задължение да обосновава отказа си по начина и във формата, по който е постъпило запитването. Кредиторът има право да оценява кредитоспособността при всяко постъпило искане за отпускане на кредит, като съгласието на Кредитоискателя за това проучване ще се счита за дадено по електронен път, начин и средства, съгласно изискванията и възможностите по ЗЕДЕП.

6. Подробна информация относно условията на всяка от предлаганите финансови услуги чрез интернет среда от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД е изложена на Сайта и в настоящите ОУ и включва:

6.1. Наименование на кредитния продукт;

6.2. Размер на кредита, за който Кредитоискателят може да кандидатства;

6.3. Краен срок за погасяване;

6. 4 . Други условия .

IV . УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД по своя преценка отпуска кредити на дееспособни физически лица с постоянен адрес и обичайно местопребиваване в Република България, с непрекъснати осигурителни права през последните 3 ( три ) месеца.

2. При доказване на платежоспособността си кредитоискателят следва да установи следните обстоятелства:

2.1. наличие на доходи, произтичащи от трудово или служебно правоотношение по договор, сключен за неопределен срок и минимум 6 ( шест ) месеца трудов стаж в организацията, в която работи, които са в размер, достатъчен според преценката на Кредитора да обслужва задълженията си по договора за кредит, както и че към датата на подаване на искането за кредит кредитоискателят не е в период на предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, получавал е редовно трудовото си възнаграждение и е с внасяни редовно осигурителни вноски за последните 6 ( шест ) месеца;

2.2. наличие на доходи от дейност като едноличен търговец, като лице упражняващо свободна професия или дейност, осигуряваща му постоянни доходи за период минимум 6 ( шест ) месеца преди датата на подаване на искането за кредит, които са в размер, достатъчен според преценката на Кредитора да обслужва задълженията си по договора за кредит и не са налице обстоятелства, които да водят до прекратяване на дейността или получаваните от нея доходи;

2.3. наличие на доходи по договори за управление за период минимум 6 ( шест ) месеца преди датата на подаване на искането за кредит;

2.4. наличие на доходи от отдадено под наем имущество за период минимум 6 ( шест ) месеца преди датата на подаване на искането за кредит;

2.5. други доходи, невключени в изброените по-горе, които Кредитоискателят е свел до знанието на Кредитора и документално е удостоверил и които доходи последният е приел при оценката на кредитоспособността на Кредитоискателя.

3. Предоставяните от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД кредити са в лева и са в размер, съгласно уговореното между страните в договора за кредит.

4. Преддоговорните отношения, договарянето на условията по направеното от Кредитоискателя искане за отпускане на кредит чрез използването на средства за комуникация от разстояние и сключването на договор за кредит се осъществяват при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).

5. Максималният срок, за който се предоставят кредити се определя с оглед спецификата на кредитния продукт и платежоспособността на Кредитоискателя. Срокът за погасяване на кредита се определя в договора за кредит и е в зависимост от предназначението на кредита и/или предоставените обезпечения в полза на Кредитора.

6. Отношенията между Кредитора и Кредитоискателя/Кредитополучателя по договора за кредит възникват по инициатива на Кредитоискателя/Кредитополучателя чрез подаването на електронно искане до Кредитора по образец чрез интернет базирания адрес на сайта на Кредитора. С попълването му Кредитоискателят/Кредитополучателят се идентифицира съобразно зададените в съответния формуляр полета за нанасяне на данни, включително с ПИК. Кредиторът не носи отговорност за информацията, която предоставя и/или изисква от Кредитоискателя при условие, че изявленията на същия, подадени чрез използването на средство за комуникация от разстояние, са достатъчни за добросъвестното му идентифициране.

7. ПИК се изпраща от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД в кратко текстово съобщение (SMS) на посочения от Кредитоискателя във формуляра за кандидатстване телефонен номер или по друг начин, поискан от същия при попълването на формуляра, по преценка на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД.

8. След извършена проверка в Централния кредитен регистър, в друг регистър или база данни, използвани в Република България за оценка на кредитоспособността на кредитоискателите, Кредиторът има право да откаже да предостави искания кредит. При положение, че Кредиторът прецени наличието на условия за отпускане на кредит на Кредитоискателя, той може да изпрати проект на договор за кредит на посочен от Кредитоискателя и предварително посочен и потвърден от същия адрес на електронна поща. Процесът по договарянето на условията по договора за кредит се осъществява чрез средства за комуникация от разстояние, съгласно изложеното в т.9 по-долу и задължително е съобразено и се подчинява на изискванията на ЗПФУР и ЗЕДЕП.

9. При подаване на искането за отпускане на кредит Кредитоискателят определя и посочва следните условия: размер на исканата сума, срок за връщането на сумата, както и начинът, по който ще усвои сумата, съобразно предоставяните от Кредитора възможности - описани на неговия Сайт.

9.1. При посочване на лице за усвояване на сумата по отпуснатия кредит, различно от Кредитоискателя, то следва да бъде иднивидуализирано още с подаването на искането с трите имена, ЕГН, адрес за кореспонденция на лицето и банкова сметка на лицето;

9.2. С подаването на искането Кредитоискателят посочва свой мобилен телефонен номер, с SMS на който да получи от Кредитора ПИК код, чрез въвеждането на който код Кредитоискателят потвърждава истинността на въведените от него данни в подаденото искане;

9.3. След подаване на искането за сключване на договор за кредит чрез средства за комуникация от разстояние и коректното въвеждане на получения чрез SMS ПИК в базирания в интернет среда Сайт на Кредитора, последният прави проверка и по своя преценка изпраща на Кредитоискателя индивидуален проект за договор за кредит и ОУ към него;

9.4. Кредиторът не носи отговорност за допуснати грешки при подаване на искането за отпускане на кредит, като страните са длъжни да направят всичко възможно такива да бъдат избегнати в процеса на сключването на договора за кредит и последващото усвояване на отпуснатата сума от Кредитополучателя или от определеното от него трето лице;

9.5.1. В случай на лично усвояване на сума по отпуснатия кредит Кредитополучателят е длъжен да се идентифицира с валиден документ за самоличност или да посочи банкова сметка, по която Кредитополучателят е титуляр;

9.5.2. В случай на усвояване на сумата по отпуснатия кредит от трето /посочено в искането и потвърдено в договора за кредит от Кредитоискателя лице, или по банкова сметка на която то е титуляр, третото лице е длъжно да се идентифицира с валиден документ за самоличност като бенефициер по договора за кредит;

9.6. С получаването от Кредитоискателя на индивидуалните параметри по договора за кредит той получава и нов код, с въвеждане на който на посочено място в интернет базирания Сайт на Кредитора, Кредитоискателя/Кредитополучателят потвърждава съгласието си да бъде обвързан с договора за кредит и ОУ към него, получени чрез отдалечено средство за комуникация;

10. Договорът за Кредит ще се счита за сключен след кумулативното наличие на следните обстоятелства:

10.1. Получено одобрение от Кредитора за отпускане на паричните средства;

10.2. Писмено потвърждаване /включително и не само съгласно ЗЕДЕП/ от страна на Кредитополучателя, че е запознат и приема условията по Договора за потребителски кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация към него.

11. При липса на отговор от страна на Кредитора в рамките на 48 /четиридесет и осем/ часа след получаването от него на потвърдените по електронен път договор за кредит и ОУ към него от страна на Кредитоискателя, следва да се счита, че липсва окончателно одобрение и съгласие от страна на Кредитора за сключването на договора.

12. При попълване и предоставяне на неверни, неточни, непълни или заблуждаващи данни от страна на Кредитоискателя/Кредитополучателя, Кредиторът има правото да откаже сключването или развали без предизвестие сключен договор за кредит, и/или да обяви задълженията на Кредитополучателя по същия за предсрочно изискуеми по уговорения в договора начин на комуникация, вкл. по електронен път.

13. Условията по Договора за кредит и ОУ към него влизат в сила между страните след окончателно одобрение от страна на Кредитора на искането за отпускане на кредит. При противоречие между уговореното в договора за кредит и ОУ към него, се прилагат условията по Договора.

14.1. Кредиторът приема всички допустими, законово уредени, предложени и осигурени от Кредитоискателя/Кредитополучателя обезпечения по договора за кредит. В случай, че Кредитоискателят е предложил, а Кредиторът е приел като обезпечение издаването на запис на заповед, с или без менителнично поръчителство /авал/, то същият е за сума, равна на сумата на кредита, ведно с уговорената лихва за целия срок на Договора за кредит. Когато задълженията на Кредитополучателя по договора за кредит са гарантирани чрез издаването на запис на заповед или менителница, след всяко плащане Кредиторът ги привежда незабавно в съответствие с остатъка по задължението;

14.2. Преценката за приемливост и достатъчност на обезпечението се прави от Кредитора, като същият не е обвързан от предложено от Кредитоискателя или трето задължено лице обезпечение при решението си за отпускане на кредит, изискваните обезпечения и другите условия за отпускане на кредита;

15. Сключването на договора за потребителски кредит е по инициатива на Кредитоискателя чрез попълване на искане за кредит, намиращ се на интернет адреса на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД / www.creditplus.bg/, в който същия предоставя изчерпателни и верни данни относно самоличността си /вкл. име, ЕГН, адрес, номер на лична карта, телефон за връзка, електронна поща, банкова сметка, актуален мобилен телефонен номер/, като Кредиторът има право да изиска допълнителни данни, както и да провери истинността на декларираните. ПИК кодът се изпраща чрез кратко текстово съобщение до посочения в подаденото от Кредитоискателя искане за отпускане на кредит телефонен номер. Искането за кредит не се разглежда при неправилно попълнен ПИК, както и при коректното въвеждане на същия след изтичането на 24 часа от попълването на искане за кредит. Договорът за кредит се изготвя във формата на електронен документ в съответствие с чл.11 от ЗПК.

16 . Крайният срок за погасяване на задълженията на Кредитополучателя е посочен от страните в договора за кредит, освен ако срокът на договора не е продължен посредством предоговаряне, в който случай се прилага така продълженият уговорен между страните срок.

17. Възможностите за усвояване на отпуснатата от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД парична сума по сключения договор за кредит чрез използване на средстава за комуникация от разстояние са:

17.1. предаване в брой на отпуснатата в кредит сума в някой от офисите на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД и/или посочени от него в Сайта партньори;

17.2. чрез превод по посочена от Кредитополучателя банкова сметка;

17.3. чрез превод, извършен през системата e-pay;

17.4. чрез предаване на цялата сума по Кредита или на част от нея на трето физическо лице (бенефициер), изрично посочено в искането от Кредитополучателя.

18. В зависимост от избрания начин на усвояване и/или погасяване на отпуснатата по кредита сума е възможно да бъдат начислени допълнителни такси. Кредитополучателят ще бъде информиран за точния размер на дължимата допълнителна такса и срок за заплащането й, като при несъгласие за плащане ще му бъде предоставена възможността да усвои сумата по кредита по някой друг от изброените в предходната точка начини.

V . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Права и задължения на Кредитора:

1.1. Права на Кредитора:

1.1.1. Да изисква и получава своевременно от Кредитополучателя пълна, вярна и актуална информация за финансовото му състояние;

1.1.2. Да обяви цялото си вземане за предсрочно изискуемо при неизпълнение от страна на Кредитополучателя и/или трето задължено лице на някое от задължения му по договора за кредит и настоящите Общи условия, включително при неспазване от Кредитополучателя на уговорения погасителен план;

1.1.3. Да прехвърли правата си по Договора на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице, съгласно Закона за особените залози, без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това;

1.1.4. Да инициира и води всякаква кореспонденция и/или телефонни разговори с Кредитополучателя, да му изпраща електронни съобщения и писма и да поставя стикери на постоянния адрес и/или друг известен или установен адрес на Кредитополучателя /включително тези, посочени от Кредитополучателя в Искането за кредит/, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора, като по този начин го уведоми за забавата му;

1.1.5. Да изиска предоставяне на обезпечение от Кредитополучателя, като условие за предоставяне на съответния Кредит и/или като условие за предоговаряне условията по Договора за кредит, вкл. при искано удължаване на срока за погасяване на кредита /гаранция от финансова и/или кредитна институция, поръчителство/. При съгласие от страна на Кредитополучателя, същият може да гарантира изпълнението на задълженията си по договора за кредит с издаването на запис на заповед в полза на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД за общия размер на кредита /ведно с лихвите/, съответно за предоговорения остатък от усвоения кредит, който запис на заповед незабавно да бъде привеждан в съответствие с остатъка от задължението след плащане на погасителни вноски;

1.1.6. Да отчита усвояването, ползването и издължаването на кредита в счетоводните си книги по предвидения от закона ред;

1.1.7. Да дава изрично съгласие за освобождаване на учредени в негова полза обезпечения след окончателно пълно погасяване на кредита и депозирано писмено искане от страна на Кредитополучателя. Разходите в този случай остават за сметка на Кредитополучателя;

1.1.8. В случай, че бъдат установени допуснати от Кредитоискателя/Кредитополучателя и/или от трето задължено лице нарушения на настоящите Общи условия и/или договора за кредит и след отправена до тях писмена покана от страна на Кредитора, те не предприемат действия за отстраняването им в тридневен срок, Кредиторът може да обяви целия кредит за изцяло предсрочно изискуем и да предприеме действия за събиране на вземането си;

1.1.9. Да се откаже от договора за кредит, в случай че Кредитополучателят не е усвоил паричните средства по отпуснатия му кредит в срок до 24 часа от даването на съгласието на Кредитора и/или не е осигурил изисканата от Кредитора гаранция или други допълнителни условия по договора за кредит.

1.2. Задължения на Кредитора:

1.2.1. Кредиторът се задължава да публикува и поддържа актуална информация на Сайта относно условията по предоставяните финансови услуги от разстояние и партньорите си - фирмено наименование, адресите на техните офиси и работното им време;

1.2.2. Да предоставя при поискване от Кредитополучателя информация във връзка с усвояването, ползването и погасяването на кредита на адреса за кореспонденция и/или на електронна поща, посочени в договора за кредит, респективно в искането за кредит;

1.2.3. Да предоставя сведения по кредита само на Кредитополучателя или на упълномощени от него с нотариално заверено пълномощно лица, както и на третите задължени лица.

2. Права и задължения на Кредитополучателя:

2.1. Права на Кредитополучателя:

2.1.1. да усвои кредита в сроковете и при условията на договора за кредит и настоящите Общи условия;

2.1.2. да иска от Кредитора информация за размера на своето задължение и дължимия остатък по него;

2.1.3. да погаси предсрочно целия размер на кредита или част от него като заплати уговорените обезщетения за Кредитора;

2.1.4. Кредитополучателят има право съгласно чл. 12 от ЗПФУР в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на Договора, да се откаже от същия. При упражняване на това право Кредитополучателят не дължи обезщетение или неустойка и не е необходимо да посочва причина за отказа. Упражняването на това право се осъществява чрез изпращане до „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД на уведомление на хартиен или друг траен носител, до който „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД има достъп, преди изтичане на 14 дневния срок. При отказ по този ред Кредитополучателят дължи на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД получената сума по кредита, както и цената за използването на финансовата услуга до деня на отказа. Усвояването на отпуснатата с договора за кредит сума от Кредитополучателя е изрично потвърждаване за съгласие относно ползването на финансовата услуга преди изтичането на срока за отказ;

2.1.5. Отказът от Кредита влиза в сила, ако са изпълнени всички задължения на Кредитополучателя към „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД. При използването на правото си на отказ, Кредитополучателят дължи разходите, направени от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД за извършване на справки в системата на Националната агенция за приходите ( НАП ) и Централен кредитен регистър при БНБ ( ЦКР ) при предоставяне на кредита, както и други такси към административни и публични институции, за размера на които ще бъде уведомен след подаване на искането си за отказ;

2.1.6. Съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗПФУР, Кредитополучателят има право да поиска и получи на хартиен носител индивидуалните условия на договора си за кредит през целия срок на действие на Договора за потребителски кредит. Информацията се предоставя на електронната поща, посочена в искането за кредит или на хартия, само при изрично писмено искане от страна на Кредитополучателя;

2.2. Задължения на Кредитополучателя:

2.2.1. Да предостави достоверна и актуална информация за финансовото си състояние и платежоспособността си;

2.2.2. Да ползва кредита само за целите, посочени в искането за кредит и договора за кредит;

2.2.3. Стриктно да спазва условията по договора за кредит и тези Общи условия, като не допуска просрочие по дължимите погасителни вноски съгласно уговорения погасителен план;

2.2.4. Незабавно да уведомява Кредитора при промяна на информацията и данните, които е предоставил при подаване на искането за кредит и при сключването на договора за кредит;

2.2.5. Кредитополучателят е длъжен да погаси кредита при реда и условията, визирани в тези Общи условия и договора за кредит, заедно с лихвите и разноските по него, съгласно уговорения и приет погасителен план;

2.2.6. Да плаща в срок всички свои задължения, включително публичните си задължения (данъци и такси);

2.2.7. При констатирани грешки в данните Кредитоискателят/Кредитополучателят незабавно уведомява Кредитора. В случай, че в тридневен срок от предоставянето на информацията Кредитоискателят/Кредитополучателят не я оспори, то се счита, че същият я приема и се съгласява с верността на данните в същата;

2.2.8. При необходимост от осигуряване на гаранция от страна на Кредитополучателя по договор за кредит и след взето от страна на Кредитора решение за обезпечаване на същото, Кредитополучателят е длъжен да предложи и представи на Кредитора гаранция за изпълнение на задълженията си по договора за кредит, която може да бъде банкова гаранция, гаранция от финансова институция и/или ангажирането на поръчителството на дееспособни физически лица;

2.2.9. Ако в срока на договора за потребителски кредит Кредитополучателят поеме задължения към друга кредитна или финансова институция същият се задължава да уведоми „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, както и да представи съответните договори, от които произтичат правоотношенията му, а при преценка от страна на Кредитора – да предостави/учреди допълнителни обезпечения по договора си за кредит.

VI . УСЛОВИЯ ЗА ИЗДЪЛЖАВАНЕ

1. Кредитополучателят погасява дължимите суми по Кредита съгласно уговореното в договора за кредит, а при липса на изрично посочване на начина - съгласно указаните на Сайта http:// www . creditplus . bg начини, в полза на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД. Всички плащания по банков път се смятат за извършени от момента на заверяването на банковата сметка на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД. Кредитополучателят е длъжен надлежно да посочи основанието за извършваните от него преводи към посочената в Договора за кредит банкова сметка на Кредитора, като постъпила парична сума без посочено основание за това ще се счита за невалидно плащане/погасяване с всички последици, произтичащи от това.

2. Задълженията по кредита се погасяват чрез равни дневни/седмични/месечни анюитетни вноски или равни дневни/седмични/месечни вноски по главница и намаляваща лихва, с/без гратисен период за главницата, съгласно условията в договора за кредит, като конкретният вид, размер и срокове за издължаване на погасителните вноски се определят в погасителен план, който е неразделна част от договора за кредит или е инкорпориран в него.

3. При постъпило плащане от страна на Кредитополучателя, който размер е недостатъчен да покрие ликвидните и изискуеми негови задължения по Договора за кредит, то те се погасяват в следната последователност: разноски, неустойки, лихви, главница.

4. Когато падежът на погасителна вноска е в неработен ден, Кредитополучателят издължава съответната вноска по кредита в последния работен ден преди датата на падежа. В случай, че падежът на погасителната вноска е в неработен ден и Кредитополучателят не издължи съответната вноска по кредита в последния работен ден преди датата на падежа, дължимата сума се отнася в просрочие от датата на договерения падеж – съответния неработен ден.

5. Кредитът се издължава във валутата, в която е предоставен.

6. Кредитополучателят може по всяко време от действието на договора за кредит предсрочно да погаси част или целия дълг по кредита. При предсрочно погасяване на задълженията по договора за кредит Кредотополучателят има право на намаляване на общите разходи по кредита, което се отнася до лихвите и разходите по обслужването на кредита за оставащата част от срока на договора.

7. Кредитополучателят може да даде съгласие за директен дебит /като представи надлежно оформено и подписано съгласие за директен дебит, прието за изпълнение от кредитна институция/, въз основа на което „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД да прибегне към събиране на дължимите вноски по Кредита, към събиране на вземанията си с настъпил падеж и в случай на предсрочна изискуемост от всички банкови сметки на Кредитополучателя, за които е налице съгласие за директен дебит.

V I I . ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ , КОМИСИОНИ И ТАКСИ.

1. Размерът на дължимите лихви по предоставените кредити се определя и издължава съгласно условията на договора за кредит и настоящите Общи условия.

2.1. Лихвените проценти, при които Кредиторът отпуска кредити, са фиксирани или плаващи и се определят конкретно в договорите за кредит;

2.2. При предоставен по реда на тези ОУ Кредит лихвените проценти се начисляват за период от 5 до 30 дни , така, както са посочени в Сайта към момента на сключването на договора за кредит, в самия договор за кредит и в Общите условия по същия.

3. Първоначалният период на олихвяване започва от деня на сключване на договора за кредит. Лихвите върху редовната главница по кредита се начисляват ежедневно/ежеседмично/ежемесечно ( според уговореното в договора за кредит ) , като заплащането им се дължи на последния работен ден от периода на начисляване ( ден/седмица/месец ) , а лихвите за просрочие се начисляват ежедневно и са са незабавно изискуеми.

4. За настъпили промени в лихвените проценти Кредитополучателите биват незабавно уведомявани в офисите на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД и/или на Сайта на Кредитора.

5. При несъгласие с променения размер на лихвения процент Кредитополучателят има право в десетдневен срок, считано от по-ранната от двете дати: на обявяване на промяната или на узнаването й, предсрочно да погаси задълженията си по кредита, ведно с уговорените лихви за срока на ползване на средствата по кредита, без да заплаща такса за предсрочно погасяване.

6. В Тарифа за лихвите, таксите и комисионните на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, както и в договорите за кредит, се определят дължимите от Кредитополучателя лихви, такси и комисиони.

7. Всички дължими такси, комисиони и разходи на Кредитора във връзка с извършеното финансиране, със сключването и изпълнението на договора за кредит са за сметка на Кредитополучателя. При прекратяване на договора за кредит, а също и при обявена предсрочна изискуемост на задълженията по договора за кредит посочените такси, комисиони и разноски остават дължими до пълното им погасяване, ведно със следващите се върху тях законни лихви. В случай, че са авансово заплатени от Кредополучателя те не подлежат на възстановяване и се задържат от Кредитора.

8. При поискване от страна на Кредитополучателя Кредиторът издава удостоверения и/или други документи във връзка с обслужването на договора за кредит, таксата за което е съгласно приетата от Кредитора и предоставена на Кредитополучателя тарифа

VIII . ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

1. При забава на плащането на дължима погасителна вноска съгласно уговорения и действащ между страните погасителен план, считано от деня, следващ падежната дата, определена в договора за кредит, Кредиторът отнася размера на непогасените лихви и главница в просрочие, като уговореният лихвен процент, дължим върху цялата усвоена сума по кредита (главница), се увеличава с наказателна надбавка в размер на 10 % /десет на сто/.

2. 1. В случай че Кредитополучателят не предостави на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД изисканата гаранция по кредита по реда и при условията на настоящите общи условия и уговореното в договора за кредит, той дължи неустойка в размер, посочен в Договора за потребителски кредит и/или в Общите условия към същия.

2.2. Неустойката се начислява на ден, считано от деня, следващ деня на настъпване на неизпълнението.

2.3. Неустойката се дължи само за периода, в които не е надлежно осигурена от страна на Кредитополучателя изисканата от Кредитора гаранция по кредита.

2.4. Кредитополучателят е длъжен да погаси начислените му задължения за неустойка заедно със следващото плащане по кредита, дължимо съгласно погасителния план по договора за кредит. В случай че внесената от Кредитополучателя вноска по кредита е недостатъчна да погаси задълженията към Кредитора с настъпил падеж, задълженията ще бъдат погасявани съгласно раздел IX, т. 5 от настоящите общи условия.

3. В случай че поради пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора за кредит и настоящите Общи условия от страна на Кредитополучателят Кредиторът обяви за предсрочно изискуеми задълженията на Кредитополучателя, последният дължи неустойка за обезщетяване на настъпилите за Кредитора вреди от неизпълнението поради развалянето на договора за кредит в размер на 25 % (двадесет и пет на сто) от непогасената към момента на обявяване на предсрочната изискуемост главница по договора за кредит.

4. Кредитополучателят дължи заплащането на всички разноски, които Кредиторът е извършил във връзка с принудително събиране на дължимите суми по договора за кредит, включително и не само пощенски и телефонни разходи, съдебни и арбитражни такси, такси по обезпечаване на дълга, такса за вещи лица, адвокатски възнаграждения, такси за различни удостоверения и преписи.

IX . ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ

1. Кредиторът има право да обяви кредита за изцяло предсрочно изискуем в случаите, когато:

1.1. Кредитополучателят е нарушил което и да е от задълженията си по договора за кредит и настоящите Общи условия, както и при допуснато просрочие на изискуема вноска по кредита съгласно уговорения и приет от страните погасителен план към договора за кредит;

1.2. Кредиторът установи, че Кредитополучателят му е предоставил неверни данни, потвърждения, декларации, удостоверения, както и неистински документи и/или документи с невярно съдържание във връзка със сключването и изпълнението на договора за кредит;

1.3. При смърт на Кредитополучателя, както и при поставянето му под пълно или ограничено запрещение.

2.1. При допуснато пълно или частично просрочие на една погасителна вноска по договора за кредит с повече от 5 ( пет ) дни, Кредиторът има право да обяви задълженията на Кредитополучателя по договора за кредит за изцяло предсрочно изискуеми. Кредитополучателят ще се счита за надлежно уведомен от Кредитора за настъпването на предсрочната изискуемост на задълженията по сключения помежду им договор за кредит при изпращането на електронно съобщение до посочения от Кредитополучателя адрес на електронна поща, като потвърждение за получаването на същото уведомяване не е необходимо. Кредиторът има право да избере и друг начин на уведомяване, в случай на обявяване на задълженията по кредита за предсрочно изискуеми, съобразявайки посочената от Кредитополучателя в искането за кредит контактна информация;

2.2. При пълно или частично просрочие на изпълнение на задълженията по договора за кредит от страна на Кредитополучателя с повече от 90 ( деветдесет ) календарни дни , договорът се прекратява автоматично, като действието на прекратяването е занапред. Кредитополучателят дължи всички начислени до датата на прекратяването разноски, неустойки, застрахователни премии, лихви и главница.

3. Кредиторът може да уведоми Кредитополучателя за наличието на основания за обявяване на предсрочна изискуемост на задълженията му по договора за кредит, като по своя преценка му предостави срок за доброволно изпълнение. Уведомлението по предходното изречение се адресира до посочения от Кредитополучателя в искането за кредит и/или договора за кредит адрес за кореспонденция, като уведомлението ще се счита за надлежно извършено и при изпращането на същото чрез електронно писмо до посочения от Кредитополучателя интернет адрес на електронната му поща. След изтичане на посочения в съобщението срок и в случай, че задълженията не бъдат доброволно изпълнени, настъпват последиците на предсрочната изискуемост.

4. В случай че Кредитополучател не погаси на падежа свое задължение по договор за потребителски кредит към „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, или погаси същото само частично, той дължи освен обезщетение за забава и направените за събиране на вземането разноски за напомнителни писма, телекомуникационни услуги и всички действия, извършени по преценка на Кредитора във връзка със събиране на просроченото задължение/я до окончателното му/им погасяване.

5. След обявяването на предсрочната изискуемост на задълженията на Кредитополучателя и едностранното прекратяване на договора от страна на Кредитора Кредитополучателят дължи неустойка на Кредитора съгласно раздел VIII , т. 3 от настоящите Общи условия.

6. При извършването на частични плащания по договора за кредит от страна на Кредитополучателя, задълженията на същия се погасяват в следната последователност: разноски, застрахователни премии, неустойки, договорна лихва, главница.

X . ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

1. Кредитополучателят може предсрочно да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит, като в този случай общите разходи по кредита, отнасящи се до лихвата и разходите за оставащата част от срока на кредита, се намаляват пропорционално.

2. В случай, че е уговорена фиксирана лихва за целия срок на договора за кредит, при предсрочно погасяване на кредита Кредитополучателят дължи на Кредитора обезщетение (неустойка) в размери, както следва:

2.1. обезщетение (неустойка) в размер 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, в случай че оставащият период от договора за кредит е по-голям от една година;

2.2. обезщетение (неустойка) в размер 0,5 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, в случай че оставащият период от договора за кредит е по-малък от една година;

3. обезщетението е дължимо и се заплаща едновременно с предсрочно погасяваната сума по договора за кредит.

XI . ПОТВЪРЖДЕНИЯ

1. С даване на съгласието си чрез електронно изявление, обективирано в електронен документ и/или подписването на настоящите Общи условия Кредитополучателят потвърждава, че:

1.1. Информацията, която е предоставил на Кредитора, включително всички данни, потвърждения, декларации, удостоверения, както и всякакви други документи във връзка със сключването и изпълнението на договора за кредит е актуална, вярна и пълна;

1.2. Уведомил е Кредитора за всички факти и обстоятелства, които биха повлияли на преценката му за кредитоспособността и отпускането на искания кредит при параметрите (размер, срок и обезпечения), за които е направено искането, и е сключен договорът за кредит, както и всички факти и обстоятелства, които биха повлияли на възможността на Кредитополучателя да обслужва задълженията си по договора за кредит съобразно уговорените срокове и условия;

1.3. Разкрил е на Кредитора всички свои задължения – частни и публични, като е потвърдил, че не е в неизпълнение по никое от тях;

1.4. Предоставените му от Кредитора средства ще се използват за целите, посочени в искането за кредит и сключения договор за кредит. В случай на противоречие между целите, посочени в двата документа, за обвързващи страните ще се считат тези, фигуриращи в договора за кредит;

1.5. Финансовото му състояние му позволява да изпълни произтичащите от договора за потребителски кредит задължения, както и че се е консултирал със специалист относно задълженията, които ще бъдат поети с договора за кредит;

1.6. Не сключва договора за кредит при грешка, измама, заплашване или крайна нужда и е информиран, че предлаганата от Кредитора лихвена ставка и съпътстващи отпускането и обслужването на договора за кредит разходи в друга кредитна и/или финансова институция е възможно да бъдат с по-малък размер. Договорените между страните по договора за потребителски кредит условия счита за разумни и отговарящи на пазарните изисквания и специфичния начин на отпускане на кредита и свързаните със същия рискове;

1.7. Разяснени са му всички задължения по сключването и изпълнението на договора за потребителски кредит, които смята за подходящи и приема;

1.8.С приемането на настоящите Общи условия и с сключването на договора/получаването на потвърждението от Кредитора за одобрение на искането за кредит, Кредитополучателят и третите задължени лица дават изричното си съгласие Кредиторът да прехвърля/предоставя за събиране вземанията си срещу тях на определени от него трети лица ( кредитни бюра, финансови институции, агенции за събиране на вземания, адвокати и други физически и юридически лица ) при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

XII . ЛИЧНИ ДАННИ

1. С подаването на искането си за кредит Кредитополучателят декларира, че:

1.1. предоставя доброволно информацията, попълнена в искането за кредит, квалифицирана като лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), с оглед нуждите на сключването на договора за кредит и неговото изпълнение, за мониторинг на изпълнението, за упражняване на правата и изпълнение на задълженията на страните, произтичащи от договора за кредит или по силата на закона;

1.2. съгласен е и дава своето съгласие Кредиторът да обработва и използва предоставените от него лични данни, като предоставя информация за финансовото му състояние, включително относно отношенията им, породени от сключения договор за кредит, на други дружества и лица, с оглед изпълнението на сключения договор за кредит и за целите на събирането на вземанията на Кредитора в случай на неизпълнение на договора;

1.3. е запознат с възможността и е съгласен Кредиторът, на основание чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни, по своя преценка да изпраща на посочените в искането за кредит, постоянен и настоящ адрес, телефонен номер, номер на факс, електронен адрес, електронна поща, съобщения за дължими суми по отпуснатия договор за кредит, включително за размера и датата на плащане на задълженията, както и всяка друга информация относно отпуснатия кредит, включително информация относно други предлагани продукти и услуги;

1.4. е съгласен „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД да извършва проверка на предоставените от него лични данни във всички бази данни, поддържани от различни институции, търговски дружества и др., като разкрива пред трети лица личните му данни, предоставени при искането респективно сключването на договора за кредит и/или получени от Кредитора по друг законен начин;

1.5. е уведомен, че срокът, за който Кредиторът ще съхранява, обработва и използва предоставените от него лични данни е 5 (пет) години , считано от датата на подаване на искането за кредит. Ако срокът за погасяване на задължението по договора за кредит е по-дълъг от 5 ( пет ) години или ако Кредиторът е предприел действия по принудително изпълнение, но в петгодишен срок изпълнението не е приключило, обработването на личните данни продължава до пълното погасяване на всички вземания на Кредитора;

1.6. е съгласен Кредиторът в качеството си на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от него лични данни (както и впоследствие предоставените), включително за случаите, в които между страните не бъде сключен договор за кредит, да проверява тяхната достоверност и актуалност посредством посещения на място в жилището и/или местоработата му, телефонни проверки, допитвания до банки и небанкови финансови и кредитни институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри, работодатели и др.;

1.7. е уведомен за правото си на достъп до отнасящите се за него лични данни, като изисква потвърждение от администратора на лични данни за обработването на личните му данни, целите на това обработване, получателите, на които се разкриват същите;

1.8. е съгласен Кредиторът да предоставя личните му данни на трети лица в случай на прехвърляне/предоставяне за събиране на вземанията на Кредитора срещу него на трети лица ( кредитни бюра, финансови институции, агенции за събиране на вземания, адвокати и други физически и юридически лица ) при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни;

1.9. е уведомен, че за попълнени и предоставени от него неверни данни носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

XIII . ЗАСТРАХОВКИ

1. Със сключването на договора за кредит Кредитополучателят , на основание чл. 199а от Кодекса за застраховането , дава съгласието си и упълномощава Кредитора от името и за сметка на Кредитополучателя да сключва или осигурява сключването и поддържа за целия срок на действие на Договора за кредит /включително и при удължаването на срока на същия/ застраховка върху живота и работоспособността на Кредитополучателя, както и върху имуществото, служещо като обезпечение ( при наличие на първоначално или допълнително учредено вещно обезпечение по кредита ) . Застраховката се сключва в полза на Кредитора като трето ползващо се лице и първи по ред бенефициер по договора за застраховка, включваща задължение на застрахователя да изплати сумата на застрахователното обезщетение ( застрахователната сума ) по сметка на Кредитора до размера на непогасената част от кредита, заедно с лихвите и разноските към датата на плащането. Кредиторът определя по собствена преценка застрахователния интерес по договора за застраховка на живота и работоспособността на Кредитополучателя, както при сключването на договора за кредит, така и при продължаване на действието му, независимо от основанието за това.

2. Кредитополучателят заплаща застрахователната премия по сключената застраховка върху живота и работоспособността си. В случай, че в предварително уговорения срок след уведомяването за размера на застрахователната премия Кредитополучателят не погаси задълженията по сключения застрахователен договор, Кредиторът има правото да заплати същите от името и за сметка на Кредитополучателя, като заплатените от Кредитора суми формират задължение за Кредитополучателя и се включват в дължимите от него погасителни вноски по кредита съгласно посоченото в договора за кредит и/или погасителния план към същия.

3. В случай на настъпване на застрахователно събитие Кредиторът има право да се удовлетвори предпочтително от полученото застрахователно обезщетение ( застрахователна сума ) . Сумата на полученото застрахователно обезщетение ( застрахователна сума ) се използва за погасяване на задълженията на Кредитополучателя по Договора за кредит, освен ако страните се договорят изрично за друго. Когато получената сума превишава задълженията на Кредитополучателя по кредита, Кредиторът изплаща разликата до пълния размер на полученото

застрахователно обезщетение ( застрахователна сума ) на Кредитополучателя, след като последният посочи сметка, по която плащането да бъде извършено.

4 . Наличието на застраховка „Живот” на Кредитополучателя, по която Кредиторът е ползващо се лице, не освобождава Кредитополучателя, съответно наследниците на същия, от изпълнение на задълженията по договора за кредит и по настоящите Общи условия, освен за сумата, платена от Застрахователя, с която сума се погасяват задълженията по отпуснатия на Кредитополучателя кредит.

5. Със сключването на Договора за кредит при настоящите общи условия, Кредитополучателят декларира, че е получил от Кредитора цялата информация във връзка със сключването и изпълнението на застрахователния договор, включително Общите условия по застраховката и информация за застрахователя, предмета на застраховката, застрахователната сума, срока на застраховката и ползващите се лица.

6. В случай, че Кредитополучателят погаси предсрочно задълженията си по отпуснатия кредит /включително платените застрахователни премии от Кредитора за сметка на Кредитополучателя/, Кредиторът не дължи връщане на платени към момента на погасяването застрахователни премии по сключени застрахователни договори, съгласно уговореното в Договора за кредит и настоящите общи условия. Кредиторът може да предложи на Кредитополучателя застраховка „Кредитна протекция”, покриваща горепосочените рискове, както и безработица в резултат на уволнение, съгласно Кодекса на труда.

XIV . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът за кредит се прекратява в следните случаи:

1.1. При изтичане на уговорения срок, при условие, че Кредитополучателят е погасил общия размер на задълженията си по договора за кредит;

1.2. При пълно погасяване от страна на Кредитополучателя на задълженията му, включително и преди изтичане на уговорения срок;

1.3. При изтичане на една седмица от направено писмено предизвестие, отправено от всяка от страните до другата. В случай, че предизвестието е отправено от страна на Кредитополучателя, то същият следва да погаси всички дължими суми по договора за кредит (главници, лихви, такси, комисиони, разноски) в пълен размер, като само в този случай отправеното предизвестие ще породи своето действие;

1.4. По взаимно съгласие на страните;

1.5. Едностранно от Кредитора при неизпълнение от страна на Кредитополучателя на негово задължение по договора за кредит и настоящите Общи условия;

1.6. Съгласно т. 2.2, раздел IX от настоящите общи условия.

XV . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. При различия между условията на настоящите Общи условия и договора за кредит се прилагат клаузите на съответния договор за кредит.

2. При различия между условията на настоящите Общи условия и императивните разпоредби на закона се прилага действащият закон.

3. Всички възникнали по време на действие на Договор за потребителски кредит спорове и разногласия между страните ще бъдат решавани чрез преговори, а постигнатите договорености се оформят в писмени споразумения, които се превръщат в неразделна част от Договора.

4. Всички съобщения /писма, покани, кратки текстови съобщения ( SMS), електронни писма/, ще се считат за доставени /съответно адресатът ще се счита уведомен/ до другата страна, ако същите бъдат доставени на адреса и/или електронната поща, посочени от Кредитополучателя в искането за отпускане на потребителски кредит, респективно в сключения договор за кредит /или при надлежно подаден към другата страна променен адрес/, а за „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД – посочения в договора за кредит адрес.

5. Със сключване на договора за потребителски кредит и приемане на настоящите общи условия страните по него дават съгласието си всяко изпратено на посочения адрес за кореспонденция /настоящ и/или постоянен/ съобщение с препоръчано писмо с обратна разписка да се счита за получено на датата, на която е доставено на адреса, независимо дали фаткически е било получено или е останало непотърсено при съответния куриер.

6. “ КРЕДИТ ПЛЮС” ООД си запазва правото за индивидуален подход при извършване на оценка на кредитоспособността на Кредитоискателите и отпускане на исканото финансиране, включително при параметри, различаващи се от посочените в РАЗДЕЛ IV „УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ”, касаещи включително, но не само наличието на непрекъснати осигурителни права, наличието на доходи от непрекъснато трудово или служебно правоотношение, дейност като едноличен търговец, доходи по договори за управление и др.

7. „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия като дружеството уведомява своевременно Кредитоискателите/Кредитополучателите за настъпилите промени и последната актуализация в офисите на дружеството и/или на интернет страницата си.

8. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки сключен от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД договор за кредит от разстояние.6. Всички съобщения, уведомления и изявления на страна по договора за кредит във връзка с отношенията по него ще се считат за узнати/получени от другата страна, ако бъдат доставени на адресите за кореспонденция, попълнени от страните в Договора, съответно изпратени по факс, или по електронна поща ( е-mail ) или съобщение по телефон ( SMS ), посочени на лицето в съответните полета в група „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА”. При промяна на адреса на Кредитополучателя, същият е длъжен да уведоми незабавно в писмена форма Кредитора, като посочи новия си адрес, като до получаването на уведомлението за новия адрес, всички съобщения, достигнали до стария адрес ще се считат за надлежно отправени до и получени от Кредитополучателя.

9. Със сключване на Договора Кредитополучателят удостоверява изричното си съгласие да получава съобщенията по начините и чрез средствата, посочени в предходната точка.

10. Кредиторът има право по всяко време от действието на сключения между страните договор за кредит или след изтичането му, респективно обявяване на задълженията на Кредитополучателя по същия за предсрочно изискуеми, да прехвърли правата си по този Договор на избрано от него трето лице без да е нужно предварително да получи съгласието на Кредитополучателя.

11. В случай на неизпълнение от страна на Кредитополучателя на задълженията по договора за кредит „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД има право да инициира телефонни обаждания и провежда разговори с Кредитополучателя, да му изпраща електронни съобщения, кратки текстови съобщения, стикери и писма, чрез които действия го уведомява за нарушаването на договорните условия.

12. Кредитополучателят има право да подава жалби до „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, свързани със сключването и изпълнението на сключения помежду им договор за кредит. Жалбите се подават в писмен вид на хартиен или друг траен носител, на актуалните адреси на страните /посочени в Договора за кредит или променени такива, за която промяна е информирана насрещната страна/. При непроизнасяне в срок от 30 дни по жалбата или при решение на Кредитора, което не удовлетворява исканията на Кредитополучателя, спорът може да се отнесе за разглеждане към арбитраж.

13. В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде обявена за нищожна, унищожаема, относително недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от съд или компетентна юрисдикция, то останалите разпоредби остават в сила.

14. Всички въпроси и спорове във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението и прекратяването на договорите за кредит, както и за попълването на празноти в договорите за кредит, сключени във връзка с предоставено от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД финансиране на физически лица, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (АС при БТПП) съгласно неговия Правилник, като седалището на арбитража ще бъде гр. София. Решението на АС при БТПП е окончателно и обвързващо страните. Настоящата клауза се прилага доколкото в договора за кредит не е предвидено споровете между страните да се отнасят до друга компетентна юрисдикция (съд или арбитраж).

 

Тези Общи условия са приети от Общото събрание на съдружниците на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД с решение от 21.11.2014 г. и са в сила от датата на утвърждаването им.

 

Настоящите Общи условия обвързват Кредитополучателя чрез тяхното потвърждение, което е част от Искането за кредит, като същите се считат предадени на Кредитополучателя чрез посоченото потвърждаване по реда на ЗЕДЕП.

 

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ

 

....................................................................................................................................................................

(имена по документ за самоличност) с ЕГН ............................................, в качеството ми на .................................................................................. (кредитополучател, солидарен длъжник, поръчител и т.н.), с настоящото декларирам, че съм запознат със съдържанието и получих екземпляр от настоящите Общи условия.

 

Дата: .................................                                 Подпис: .................................................

 

 

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ ...................................................................................................................................................................

(имена по документ за самоличност) с ЕГН ............................................, в качеството ми на .....................................................................................(кредитополучател, солидарен длъжник, поръчител и т.н.), с настоящото декларирам, че съм запознат със съдържанието и получих екземпляр от настоящите Общи условия.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ С ИПОТЕКА И КРЕДИТИ С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия, в съответствие с действащото законодателство на Република България, регламентират условията, при които „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, ЕИК 202475916 (по-нататък наричано „ Кредитор ”) предоставя кредити, обезпечени с ипотека, и кредити с цел придобиване и запазване на вещни права върху недвижими имоти на кредитополучатели физически и юридически лица (наричани по-долу с общото название „ипотечни кредити”), включително условията за усвояване, ползване, обезпечаване и погасяване на тези кредити, както и условията, при които се сключват и действат договорите за кредит.

2. Кредит, обезпечен с ипотека се отпуска при стриктно спазване на договора за кредит, на настоящите Общи условия и вътрешните правила на Кредитора. Предоставянето на съдържащата се в тези Общи условия информация, както и предоставянето на кредитоискателя на копие от настоящите Общи условия и/или друга преддоговорна информация, изискуема по закон или която Кредиторът се е съгласил да предостави на кредитоискателя, не задължава Кредитора да отпусне кредит. Съгласието на Кредитора да предостави исканото финансиране се изразява чрез сключване на договор за кредит, в който се съдържат изчерпателно параметрите и условията, при които финансирането е одобрено.

3. При несъответствие между посочените в настоящите Общи условия параметри по отпусканите кредити и условията, уговорени в конкретните договори за кредит, приложение намират разпоредбите на сключените договори.

4. Посочените в настоящите Общи условия параметри по отпусканите ипотечни кредити на физически и юридически лица подлежат на изменение при промяна на пазарните условия, за което обстоятелство кредитополучателите ще бъдат информирани чрез поставянето им на видно място в офисите на Кредитора и/или на интернет страницата на Кредитора .

5. Кредиторът поставя на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на разположение на интересуващите се лица настоящите Общи условия като достъпна информация в писмена форма относно условията и реда на предоставяне на ипотечни кредити.

6. При поискване от клиент/кредитоискател/кредитополучател, „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД му предоставя предварително и безвъзмездно екземпляр от Общите условия, както и от договора за кредит. Ако към момента на искането „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД не желае да сключи договор за кредит, може да бъде отказано предоставянето на такъв екземпляр на клиент/кредитоискател.

7. Договорът за ипотечен кредит се сключва в писмена форма на хартиен или друг траен носител, в екземпляри за всяка от страните.

II. ПОНЯТИЯ

Кредит е пълният размер на предоставеното от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД финансиране в национална или чуждестранна валута, както и дългът възникнал и формиран от и във връзка с усвоените суми по главница, включително дължимите лихви, такси, комисиони и други разноски съгласно условията на договора за кредит, настоящите Общи условия и вътрешните правила на Кредитора.

Кредитор е „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, представляван от законните си представители и/или техните пълномощници – страна по договора за кредит.

Кредитополучател е дееспособно физическо лице и/или юридическо лице – страна по договора за кредит, на което „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД е предоставило финансиране под формата на ипотечен кредит и което усвоява, ползва целево и връща кредита в сроковете и при условията, предвидени в договора за кредит и в настоящите Общи условия.

Вноски по главница са установените в погасителния план погасителни вноски, всяка от които включва съответната посочена част от главницата по кредита.

Анюитетни вноски са равни месечни погасителни вноски по кредита, всяка от които се формира от съответна част от главницата по кредита, начислената към момента договорна лихва и други разходи ( такси, комисиони и други ) .

Трето задължено лице е дееспособно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, както и юридическо лице, със седалище и адрес на управление в Република България, което е обезпечило задължението на кредитополучателя във връзка с предоставеното му от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД финансиране и е страна по кредитния договор като солидарен длъжник, поръчител, залогодател, ипотекарен длъжник, авалист ( менителничен поръчител ) .

Годишен процент на разходите (ГПР) - включва размера на всички разходи за срока на договора за кредит (лихви, такси, комисиони) към датата на сключването му, съгласно посочената стойност в погасителни план.

Искане за кредит е стандартизирана от Кредитора форма на искане за отпускане на кредит, в която кредитоискателят попълва информация, касаеща негови лични данни, сума на искания кредит, срока за ползването му, цели на същия, лична банкова сметка и други условия на договор за кредит, чието сключване предлага кредитоискателят.

Просрочие е всяка допусната забава за плащане на месечна погасителна вноска ( по главница и/или лихва и/или други разходи ) съгласно уговорения между страните по договора за кредит погасителен план. В просрочие е всяка напълно или частично забавена вноска по кредита.

Неизпълнение е всяко пълно неизпълнение, забавено или неточно неизпълнение на задължение на договор и/или настоящите Общи условия. При възникнало неизпълнение Кредиторът може, но без да бъде длъжен, да отправи покана до Кредитополучателя, в която да му предостави допълнителен срок за изпълнение, като при наличие на изпълнение в така предоставения срок да счита неизпълнението за поправено и последиците му за ненастъпили, а при неспазване на предоставения срок от страна на кредитополучателя - да счита неизпълнението за настъпило ведно с последиците от неизпълнението.

Тарифа е тарифата/тарифите/ за лихвите, таксите и комисионите, приложими за отпусканите ипотечни кредити на физически и юридически лица, които Кредиторът приема съобразно вътрешните си правила.

III. ФИНАНСИРАНИ ЦЕЛИ С ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

Кредиторът предоставя ипотечни кредити със следното предназначение:

1. За финансиране жилищни нужди на кредитополучател – физическо лице или неговото семейство – покупка, строителство, ремонт и реконструкция на жилищни имоти (апартаменти, къщи, вили, ателиета), включително с прилежащите към тях гаражи и/или паркоместа, в сгради, надлежно въведени в експлоатация ( с издадено разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация ) , както и на такива със степен на завършеност „груб строеж” (Акт № 14 и удостоверение по чл. 181, ал.2 ЗУТ);

2. За финансиране покупка на допълнителен имот (магазин, офис, гараж), с инвестиционна цел ( за отдаване под наем или препродажба ) ;

3. За финансиране на ремонтни дейности в притежаваните недвижими имоти, включително за извършване на подобрения и преустройства в същите.

4. За покупка на урегулирани поземлени имоти/парцели, предназначени за жилищно или вилно застрояване;

5. За придобиване на недвижим имот на публична продан или при делба;

6. За покупка на недвижим имот за извършване на търговска или производствена дейност ( магазини, офиси, промишлени ) и свързани с тях активи ( подобрения, машини и съоръжения ) ;

7. За рефинансиране на кредити, предоставени на Кредитополучателя от банки и/или други финансови институции;

8. За финансиране на текущи нужди, оборотни средства, за инвестиционни средства на юридически лица или други законосъобразни и обосновани цели, в които като обезпечение служи недвижим имот.

IV. ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ С ИПОТЕКА

1. Целта на искания кредит да не противоречи на закона.

2. Кредитоискателя да е депозирал писмено искане за предоставяне на кредит (по образец на Кредитора), към което, на различните етапи от разглеждането му, се предоставят в писмена форма и на български език допълнителни информация и документи, изискани от Кредитора.

3. Дружеството предоставя ипотечни кредити в национална или чуждестранна валута със срок и в размер, както следва:

3.1. Максимален срок на погасяване – до 20 години. Срокът за погасяване на всеки конкретен кредит се определя в зависимост от предназначението му, условията, на които трябва да отговаря кредитоискателя, и се конкретизира в договора за кредит.

3.2. Размерът на предоставената сума се определя в зависимост от целта на кредита, кредитоспособността на Кредитополучателя, кредитната история на Кредитополучателя, включително качеството на взаимоотношенията му с Кредитора и вида, и достатъчността, на предлаганото обезпечение по кредита.

4. Дружеството при необходимост предоставя консултации и оказва съдействие на кредитоискателите при формулиране на целта на кредита и структуриране на кредитните сделки, като ги информира относно видовете цели и специфичните му изисквания и особености по тях, както и нормативните изисквания, свързани с кредитната дейност. Предоставената информация не ангажира и не обвързва Кредитора при взимане на решение за предоставяне на искания кредит.

5. Дружеството уведомява Кредитоискателя за взетото решение по искания кредит в срок до 30 работни дни, след изпълнение на посочените по-горе условия и анализ на кредитоспособността му. В случай че са били поискани допълнителни сведения и документи, срокът тече от получаването им от Кредитора. Кредиторът не е длъжен да мотивира отказа си за предоставяне на искания кредит.

6. На основание на взетото решение за предоставяне на кредит Кредиторът подписва с Кредитоискателя договор при взаимноприемливи условия, в съответствие с предоставената преддоговорна информация, спазвайки принципите на доверителност и недопускане конфликт на интереси.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

1. Финансирането по сключения договор за кредит се предоставя след представяне от страна на Кредитоискателя – Юридическо лице, на следните документи:

1.1. Решение на компетентния орган на Кредитополучателя за ползване и/или обезпечаване на кредита и/или на третите задължени лица за учредяване на обезпечение в полза на Банката.

1.2. Актуален устройствен акт (учредителен акт, дружествен договор, устав и др.) на Кредитополучателя и/или длъжниците по обезпечението.

1.3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от приходната администрация за липса на публични задължения на Кредитополучателя и/или длъжниците по обезпечението.

1.4. Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението, издадено от компетентната служба по вписванията при Агенция по вписванията, от което да е видно, че обезпечението е собственост на кредитополучателя/трето задължено лице и върху същото няма вписани вещни тежести, ограничени вещни права на трети лица, договори за наем, искови молби и други противопоставими вещни или облигационни права на трети лица. Съдържанието на удостоверението трябва да бъде приемливо за Кредитора.

1.5. Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела срещу Кредитополучателя – по преценка на Кредитора.

1.6. Удостоверение за актуално състояние на Кредитополучателя и/или длъжниците по обезпечението – по преценка на Кредитора.

1.7. Данъчни декларации на кредитополучателя за тригодишен период – по преценка на Кредитора.

1.8. Декларация на Кредитополучателя за свързани лица съгласно образец на Кредитора.

1.9. Одитирани годишни финансови отчети на кредитополучателя за три години, в случаите в които това се изисква от Закона за счетоводството– по преценка на Кредитора.

1.10. Последни неодитирани финансови отчети– по преценка на Кредитора.

1.11. Прогнозни баланси и ОПР за период, съвпадащ със срока за издължаване на кредита– по преценка на Кредитора.

1.12. Прогнозен паричен поток за период, съвпадащ със срока за издължаване на кредита– по преценка на Кредитора.

1.13. Консолидиран баланс и ОПР на Кредитополучателя и свързаните лица за три години, в случаите предвидени в Закона за счетоводството– по преценка на Кредитора.

1.14. Баланси и ОПР на свързаните лица, съгласно декларацията за свързаните лица – по преценка на Кредитора.

1.15. Оценка на обезпечението/ята. Оценката се извършва от посочен от Кредитора оценител/оценителска агенция – по преценка на Кредитора.

1.16. Документи, удостоверяващи правото на собственост на Кредитополучателя и/или третото задължено лице върху обезпечението и наличието на особените изисквания на закона за законосъобразно учредяване на обезпечението.

1.17. Разрешителни/лицензи за извършване на дейността от Кредитополучателя, ако такива се изискват за извършване на дейността от нормативен акт.

1.18. Удостоверение/я, че уговорените в Индивидуалните условия (в договора за кредит) обезпечения, са учредени и/или вписани по установения в законодателството ред и Кредиторът е първи по ред обезпечен кредитор.

1.19. Застрахователна полица и/или добавък към застрахователна полица в полза на Кредитора, сключена от Кредитополучателя и/или третото задължено лице, имуществена застраховка, покриваща всички общоприети рискове, за имуществото на Кредитополучателя и/или третото задължено лице, служещо за обезпечение при застраховател, покрити рискове и други условия, предварително одобрени от Кредитора– по преценка на Кредитора.

1.20. Кредитополучателят е платил всички разноски, такси и комисиони съгласно Тарифа на Кредитора, необходими за усвояване на кредита.

1.21. Има осигурени собствени парични средства (като самоучастие) в общия размер на средствата, необходими за финансиране целта на кредита, в случаите когато Кредиторът изрично е поставило такова условие.

2. Финансирането по сключения договор за кредит се предоставя след представяне от страна на Кредитоискателя – Физическо лице, на следните документи:

2.1. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от приходната администрация за липса на публични задължения на Кредитополучателя и/или длъжниците по обезпечението.

2.2. Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението, издадено от компетентната служба по вписванията при Агенция по вписванията, от което да е видно, че обезпечението е собственост на кредитополучателя/трето задължено лице и върху същото няма вписани вещни тежести, ограничени вещни права на трети лица, договори за наем, искови молби и други противопоставими вещни или облигационни права на трети лица. Съдържанието на удостоверението трябва да бъде приемливо за Кредитора.

2.3. Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела срещу Кредитополучателя – по преценка на Кредитора.

2.4. Оценка на обезпечението/ята. Оценката се извършва от посочен от Кредитора оценител/оценителска агенция – по преценка на Кредитора.

2.5. Документи, удостоверяващи правото на собственост на Кредитополучателя и/или третото задължено лице върху обезпечението и наличието на особените изисквания на закона за законосъобразно учредяване на обезпечението.

2.6. Разрешителни/лицензи за извършване на дейността от Кредитополучателя, ако такива се изискват за извършване на дейността от нормативен акт.

2.7. Удостоверение/я, че уговорените в Индивидуалните условия (в договора за кредит) обезпечения, са учредени и/или вписани по установения в законодателството ред и Кредиторът е първи по ред обезпечен кредитор.

2.8. Застрахователна полица и/или добавък към застрахователна полица в полза на Кредитора, сключена от Кредитополучателя и/или третото задължено лице, имуществена застраховка, покриваща всички общоприети рискове, за имуществото на Кредитополучателя и/или третото задължено лице, служещо за обезпечение при застраховател, покрити рискове и други условия, предварително одобрени от Кредитора– по преценка на Кредитора.

2.9. Кредитополучателят е платил всички разноски, такси и комисиони съгласно Тарифа на Кредитора, необходими за усвояване на кредита.

3. При доказване на платежоспособността си Кредитоискателят – Физическо лице следва да установи следните обстоятелства:

3.1. наличие на доходи, произтичащи от трудово или служебно правоотношение по договор, сключен за неопределен срок и минимум 6 месеца трудов стаж в организацията, в която работи, които са в размер, достатъчен според преценката на Кредитора да обслужва задълженията си по договора за кредит, както и че към датата на подаване на искането за кредит кредитоискателят не е в период на предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, получавал е редовно трудовото си възнаграждение и е с внасяни редовно осигурителни вноски за последните 6 месеца;

3.2. наличие на доходи от дейност като едноличен търговец, като лице упражняващо свободна професия или дейност, осигуряваща му постоянни доходи за период минимум 6 месеца преди датата на подаване на искането за кредит, които са в размер, достатъчен според преценката на Кредитора да обслужва задълженията си по договора за кредит и не са налице обстоятелства, които да водят до прекратяване на дейността или получаваните от нея доходи;

3.3. наличие на доходи по договори за управление за период минимум 6 месеца преди датата на подаване на искането за кредит;

3.4. наличие на доходи от отдадено под наем имущество за период минимум 6 месеца преди датата на подаване на искането за кредит;

3.5. други доходи, невключени в изброените по-горе, които Кредитоискателят е свел до знанието на Кредитора и последният е приел при оценката на кредитоспособността.

3.6. Месечните задължения по кредита да не надвишават определен за Кредитополучателя дял от нетния размер на месечния му семеен доход. Съпругът/съпругата на Кредитополучателя винаги е солидарен длъжник по договора за кредит.

3.7. Има осигурени собствени парични средства (като самоучастие) в общия размер на средствата, необходими за финансиране целта на кредита, в случаите когато Кредиторът изрично е поставило такова условие.

4. Срокът за усвояване се определя в договора за кредит. В случай че такъв не е изрично определен, той е до 3 ( три ) месеца, считано от датата на договора за кредит.

4.1. След изтичане на срока за усвояване ангажиментът на Кредитора за предоставяне на неусвоените суми от кредита се прекратява, като неплатените към този момент от Кредитополучателя суми са дължими, а платените от него не подлежат на връщане.

4.2. Кредиторът не разрешава усвояването или спира усвояването по кредита, ако се окаже, че предоставеното в полза на Кредитора обезпечение не отговаря на посочените в настоящите Общи условия или върху същото има тежести, или върху обезпечението е насочено принудително изпълнение или е наложена обезпечителна мярка ( по реда на ГПК, ЗОЗ, ТЗ, ДОПК или друг нормативен акт ) от трето лице - кредитор. В тези случаи Кредиторът не носи отговорност и не дължи възстановяване на направените разходи във връзка с учредяване на обезпечението, сключването и изпълнението на условия по договора за кредит и тези Общи условия.

5. Кредитът се води и отчита в счетоводните книги на Кредитора чрез отразяване на всички усвоени и възстановени суми, и се усвоява, еднократно или на части, чрез разплащателната сметка на Кредитополучателя, посочена от него в искането за кредит и инкорпорирана в договора за кредит. В случай на различие между посочената от Кредитоискателя в искането за кредит и договора за кредит разплащателна сметка, по която ще се извърши усвояването на предоставения кредит, за вярна ще се счита разплащателната сметка, посочена в договора за кредит.

6. В зависимост от всеки конкретния случай, в договора за кредит могат да бъдат уговорени различни схеми на усвояване – чрез банкова сметка със специален режим и предназначение под условие в полза на трето лице (ескроу сметка), документарен акредитив, открит в полза на продавача на недвижим имот, чието закупуване се финансира с кредита, при условията на съответния договор. Условията по ескроу сметката, документарния акредитив или друга специфична форма за плащане трябва да бъдат предварително съгласувани със и писмено одобрени от Кредитора, в противен случай Кредиторът може да откаже усвояване по договора за кредит.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Права и задължения на Кредитора:

1.1. Да изисква и получава своевременно от Кредитополучателя пълна, вярна и актуална информация за финансовото му състояние;

1.2. Да обяви цялото си вземане за предсрочно изискуемо при неизпълнение от страна на Кредитополучателя и/или трето задължено лице на някое от задължения му по договора за кредит и настоящите Общи условия, включително при неспазване от Кредитополучателя на уговорения погасителен план.

При допуснато пълно или частично просрочие на една погасителна вноска по договора за кредит с повече от 15 /петнадесет/ дни, целият дълг по кредита става изцяло и автоматично предсрочно изискуем, без да бъде необходимо Кредитополучателят и/или третите задължени лица да бъдат уведомявани и без необходимост от каквото и да е волеизявление на Кредитора; в този случай, изцяло по своя преценка и без да бъде длъжен, Кредиторът може да отправи до Кредитополучателя покана, като му предостави допълнителен срок за изпълнение, при спазване на който да счита неизпълнението и съответно предсрочната изискуемост за ненастъпили, в който случай уговореният в договора за кредит погасителен план се запазва.

1.3. Предоставя при поискване от Кредитополучателя информация във връзка с усвояването, ползването и погасяването на кредита на адреса за кореспонденция ( седалището и адреса на управление за юридическите лица ) , посочен в договора за кредит, респективно в искането за кредит. При констатирани грешки в данните Кредитополучателят незабавно уведомява Кредитора. В случай, че в тридневен срок от предоставянето на информацията Кредитополучателят не я оспори, то се счита, че същият я приема и се съгласява с верността на данните в същата.

1.4. Предоставя сведения по кредита само на Кредитополучателя, респективно неговия законен представител ( за юридическите лица ) , или на упълномощени от него с нотариално заверено пълномощно лица, както и на третите задължени лица.

1.5. Отчита усвояването, ползването и издължаването на кредита в счетоводните си книги по предвидения от закона ред.

1.6. Дава изрично съгласие за освобождаване на учредени в негова полза обезпечения след окончателно пълно погасяване на кредита и депозирано писмено искане от страна на Кредитополучателя. Разходите в този случай остават за сметка на Кредитополучателя.

1.7. В случай, че бъдат установени допуснати от Кредитополучателя и/или от трето задължено лице нарушения на настоящите Общи условия и/или договора за кредит и след отправена до тях писмена покана от страна на Кредитора, не предприемат действия за отстраняването им в тридневен срок, Кредиторът може да обяви целия кредит за изцяло предсрочно изискуеми да предприеме следващите се законови действия за събиране на вземането си.

2. Права и задължения на Кредитополучателя

2.1. Права на Кредитополучателя:

2.1.1. да усвои кредита в сроковете и при условията на договора за кредит и настоящите Общи условия;

2.1.2. да иска от Кредитора информация за размера на своето задължение и дължимия остатък по него;

2.1.3. да погаси предсрочно целия размер на кредита или част от него, като заплати съответно обезщетение на Кредитора върху предсрочно погасената част от задължението.

2.2. Задължения на Кредитополучателя:

2.2.1. Да предостави достоверна и актуална информация за финансовото си състояние и платежоспособността си;

2.2.2. Да ползва кредита само за целите, посочени в искането за кредит и договора за кредит;

2.2.3. Стриктно да спазва условията по договора за кредит и тези Общи условия, като не допуска просрочие по дължимите погасителни вноски съгласно уговорения погасителен план;

2.2.4. Незабавно да уведомява Кредитора при промяна на информацията и данните, които е предоставил при подаване на искането за кредит и при сключването на договора за кредит;

2.2.5. Кредитополучателят е длъжен да погаси кредита при реда и условията, визирани в тези Общи условия и договора за кредит, заедно с лихвите и разноските по него, съгласно уговорения и приет погасителен план;

2.2.6. Да плаща в срок всички свои задължения, включително публичните си задължения (данъци и такси);

2.2.7. Да уведомява незабавно Кредитора при:

2.2.7.1. Всяка промяна на данните и информацията, предоставени на Кредитора.

2.2.7.2. Започването на искови, охранителни, изпълнителни, административни и данъчни производства, както и за постановените осъдителни или конститутивни решения срещу Кредитополучателя и/или третите задължени лица.

2.2.7.3. Постъпили покани за доброволно изпълнение от негови кредитори и от компетентни органи във връзка с образувани изпълнителни производства, както и за наложени обезпечителни мерки по искови, административни, данъчни или изпълнителни производства.

2.2.8. До окончателното изплащане на кредита Кредитополучателят се съгласява, без предварително писмено съгласие от Кредитора, да не прехвърля собствеността, обременява с тежести, учредява каквито и да е права в полза на трети лица или променя местонахождението на което и да е от имуществата, предмет на обезпечение по договора.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ИЗДЪЛЖАВАНЕ

1. Срокът за ползване и погасяване на кредита се определя в договора за кредит.

2. Задълженията по кредита се погасяват чрез равни месечни анюитетни вноски или равни месечни вноски по главница и намаляваща лихва, с/без гратисен период за главницата, съгласно условията в договора за кредит, като конкретния вид, размер и срокове за издължаване на погасителните вноски се определят в погасителен план, който е неразделна част от договора за кредит.

3. Когато падежът на погасителна вноска е в неработен ден, Кредитополучателят издължава съответната вноска по кредита в последния работен ден преди датата на падежа. В случай, че падежът на погасителната вноска е в неработен ден и Кредитополучателят не издължи съответната вноска по кредита в последния работен ден преди датата на падежа, дължимата сума се отнася в просрочие от датата на договерения падеж – съответния неработен ден.

4. Кредитът се издължава във валутата, в която е предоставен.

5. Кредитополучателят може предсрочно да погаси част или целия дълг по кредита.

6. В случай, че заплатената от Кредитополучателя сума не е достатъчна за погасяване на цялата вноска по задължението, то първо се погасяват дължимите разноски по задължението (такси и комисиони), след това начислените и дължими лихви ( договорни и наказателни ) и накрая погасителната вноска по главница.

VI І I. ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ , КОМИСИОНИ И ТАКСИ. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ

1. Размерът на дължимите лихви по предоставените ипотечни кредити се определя и издължава съгласно условията на договора за кредит и настоящите Общи условия.

2. Лихвените проценти, при които Кредиторът отпуска кредити, са фиксирани или плаващи и се определят конкретно в договорите за кредит.

3. Първоначалният период на олихвяване започва от датата на първото усвояване по кредита. Лихвите върху редовната главница по кредита се начисляват ежемесечно ( според уговореното в договора за кредит ) , като заплащането им се дължи на последния работен ден от периода на начисляване за съответния месец, а лихвите за просрочие са незабавно изискуеми.

4. За настъпили промени в лихвените проценти Кредитополучателите биват незабавно уведомявани в офисите на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД и/или на интернет страницата на дружеството.

5. При несъгласие с променения размер на лихвения процент Кредитополучателят има право в 10-дневен срок, считано от по-ранната от двете дати: на обявяване на промяната или на узнаването й, предсрочно да погаси задълженията си по кредита, ведно с уговорените лихви за срока на ползване на средствата по кредита, без да заплаща такса за предсрочно погасяване.

6. Договорените в индивидуалните договори за кредит лихви за редовна главница са включени и се издължават с всяка погасителна вноска, а лихвите за просрочие са незабавно изискуеми.

7. В Тарифа на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД и в договорите за кредит се определят дължимите от Кредитополучателя такси и комисиони.

8. Всички дължими такси, комисиони и разходи на Кредитора във връзка с извършеното финансиране, със сключването и изпълнението на договора за кредит са за сметка на Кредитополучателя. При прекратяване на договора за кредит, а също и при обявена предсрочна изискуемост на задълженията по договора за кредит посочените такси, комисиони и разноски остават дължими до пълното им погасяване, ведно със следващите се върху тях законни лихви. В случай, че са авансово заплатени от Кредополучателя те не подлежат на възстановяване и се задържат от Кредитора.

9. Лихвите се начисляват върху дълга по главницата при база реален брой дни от месеца/360. Лихвите за редовен дълг се начисляват ежемесечно, а лихвите за просрочие са незабавно изискуеми.

10. Годишен процент на разходите (ГПР)

10.1. В Годишния процент на разходите се включват общите разходи по кредита, настоящите и бъдещите такива (включително, но не само, лихви, такси, комисиони и други преки и косвени разходи, възнаграждения от всякакъв вид, уговорени в индивидуалните условия на договора за кредит и уредени в Тарифа на Кредитора). Стойността на ГПР се изразява в процентно съотношение от общия размер на предоставения кредит.

10.2. В ГПР не се включват разходите, сторени от Кредитора и дължими от Кредитополучателя при неизпълнение на задълженията на последния по договора за кредит и при принудително изпълнение.

10.3. ГПР е в зависимост от вида, размера и срока на кредита, като се изчислява към момента на сключване на договора за кредит и се посочва в същия. Изчисленият и посочен в договора за кредит ГПР се формира с оглед вида на конкретния кредитен продукт, срока за който е отпуснат кредита и при допускане за добросъвестно изпълнение на задълженията на Кредитополучателя съобразно клаузите на договора за кредит и настоящите Общи условия.

11. Конкретният размер на дължимите такси и комисиони по кредита, както и начинът на издължаването им, се определя съгласно приложимата към датата на изискуемостта и начисляването им Тарифа на Кредитора, освен ако в договора за кредит не е установено друго.

11.1. Кредитоискателят заплаща такса за разглеждане на искането за предоставяне на кредит.

11.2. Кредитополучателят заплаща такси и комисиони във вразка с отпускането, поддържането, администрирането и управлението на кредита, както следва:

11.2.1. Такса за разглеждане на искането за кредит . Начислява се върху договорения размер на кредита и се заплаща със собствени средства на кредитоискателя при подаване на искането за кредит, като при одобрение на кредитоискателя за кредитиране, сключване на договор за кредит и усвояване на кредита, таксата се приспада от първата погасителна вноска. В случай, че Кредиторът не одобри искането за кредит, таксата се задържа и не подлежи на възстановяване на кредитоискателя.

11.2.2. Такса за поддръжка и обслужване на кредита . Начислява се върху договорения размер на кредита и се заплаща със собствени средства на Кредитополучателя преди първо усвояване на суми от кредита или се удържа за сметка на отпуснатата сума по кредита.

11. 3 . Кредитополучателят заплаща такса ( неустойка ) при предсрочно погасяване на Кредита , начислявана върху предсрочно погасената сума в размер, определен в договора за кредит или Тарифата към датата на погасяването. В случай че при предсрочното погасяване има непогасени изискуеми лихви по кредита, с предсрочно внесената сума се погасяват първо комисионата за предсрочно погасяване, в пълен размер изискуемите и дължими лихви, а с остатъка се намалява размера на оставащите вноска/и от погасителния план.

11. 4 . Всички дължими такси, комисиони и други разходи , включително всички разноски направени от Кредитора, свързани със сключването, изпълнението, събирането на вземанията на Кредитора и окончателното погасяване на задълженията по договора да кредит, в т.ч., но не само, експертни оценки, мнения, вписване, изменение и заличаване на обезпечението, са за сметка на Кредитополучателя. При предсрочна изискуемост или прекратяване на договора за кредит, същите остават дължими до окончателното им погасяване, в т.ч. по реда на принудителното изпълнение, ведно със следващите се върху тях законни лихви, а в случай че са събрани от Кредитора не подлежат на връщане.

11. 5 . За сметка на Кредитополучателя се начисляват и всички разходи, заплатени от Кредитора в хода на производствата за принудително събиране на вземанията му по неизпълнен доброволно кредит (главница, лихви, такси, комисиони, разноски). Разноските, включително, но не само за правна защита и процесуално представителство, запазването, управлението и осребряването на длъжниковото имущество и/или обезпечение и други необходими и платени суми са дължими и се заплащат от Кредитополучателя и солидарно задължените с него лица в размера на сумата, удостоверена със съответните разходооправдателни документи.

І X . ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

1. При предоставяне на кредити Кредиторът приема за обезпечение ликвидни (реализуеми) имущества, чиято дисконтирана стойност съгласно вътрешните правила на Кредитора е не по-малка от определен процент от размера на кредита. Обезпеченията се учредяват в негова полза по реда и във формата, определени със закона.

2. Дружеството приема следните видове обезпечения, които не са изброени изчерпателно:

2.1. Договорна и/или законна ипотека върху недвижим имот , собственост на кредитополучателя или трето лице.

2.2. Реален залог по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) върху вземане на Кредитополучателя и/или трето физическо лице и/или юридическо лице по банкова сметка в национална и/или чуждестранна валута, на която е титуляр, открита при банка, или вземане по договор, по който някой от тях е страна-кредитор, включително трудов договор или заповед при служебно правоотношение. Приема се само като допълнително обезпечение при недостатъчна стойност на ипотекирания недвижим имот и/или при преценка на Кредитора с оглед оценката на ликвидността и кредитния риск.

2.3. Особен залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху движимо имущество, вземания, ценни книжа или търговско предприятие ( с индивидуализация на отделни активи ) на Кредитополучателя и/или трето лице, когато законът допуска това. Приема се само като допълнително обезпечение при недостатъчна стойност на ипотекирания недвижим имот и/или при преценка на Кредитора с оглед преценка на ликвидност и кредитен риск.

2.4. Други обезпечения, които законът допуска . Приемат се само като допълнително обезпечение при недостатъчна стойност на ипотекирания недвижим имот и/или при преценка на Кредитора с оглед преценка на ликвидност и кредитен риск.

3. За осигуряване погасяването на задълженията, възникнали по силата на договора за кредит, Кредиторът може да изиска и поемане на солидарна отговорност от солидарен длъжник ( съдлъжник ) , учредяване на поръчителство от поръчител, и менителнично поръчителство ( авал ) :

3.1. Поръчителите/съдлъжниците/авалистите трябва да бъдат пълнолетни дееспособни физически лица с постоянен адрес и обичайно местопребиваване в Република България.

3.2. Поемане на солидарна отговорност от Солидарен длъжник ( съдлъжник ) – лице, което на основание чл.101 и при условията на чл.чл.121-127 от ЗЗД, отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на задълженията му за погасяване на Кредита, от момента на възникването на тези задължения до окончателното им погасяване съгласно договора за кредит и настоящите Общи условия. Съгласно законовата уредба, договора за кредит и настоящите Общи условия съпругът/съпругата на Кредитополучателя винаги е/са солидарно отговорни за задължението по договора за кредит.

3.3. Учредяване на поръчителство от Поръчител – лице, което на основание чл.чл.138-148 от ЗЗД, отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на задълженията му за погасяване на Кредита, от момента на възникването на тези задължения до окончателното им погасяване съгласно договора за кредит, настоящите Общи условия и Тарифата на Кредитора. При неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя, Поръчителят се задължава, при първа покана от Кредитора, доброволно да внесе неиздължените суми по кредита. Пълното погасяване на кредита погасява и отговорността на Поръчителя. При частично изпълнение, отговорността на Поръчителя се редуцира до намаления размер на Кредита.

3.4. Поръчителят, солидарният длъжник, и авалистът се одобряват предварително от Кредитора като се прилагат правилата за оценка на кредитоспособността на Кредитополучателя и визираното в IX .3.1.1. и IX .3.1.2.

4. Неучредяването на приетите и посочени в договора за кредит и настоящите Общи условия обезпечения и/или неплащането на дължимите съгласно VIII .11.2 суми, е основание Кредиторът да откаже усвояването на неусвоената част от Кредита и/или да направи по своя преценка усвоената част от Кредита предрочно изискуема в пълен размер.

5. В случай на изменение на цените, промяна на валутния курс, изменение на пазарната конюнктура или поради други обстоятелства, стойността на имуществото, предмет на обезпечението, спадне и Кредиторът счете, че то е недостатъчно за гарантиране на вземанията му по кредита, може да поиска от Кредитополучателят да допълнят представеното обезпечение до изискуемия и посочен от него размер и срок за това.

6. В случай, че след отправена покана по IX .5. Кредитополучателят не допълни предоставените обезпечения в указания му затова срок, то Кредитора ще счита кредита за автоматично предсрочно изискуем без да е необходимо да уведомява за това обстоятелство Кредитополучателя и/или третите задължени лица.

X . ЗАСТРАХОВКИ

1. Кредитополучателят сключва или осигурява сключването и поддържа за целия срок на договора застраховка на всички подлежащи на застраховане имущества, приети като обезпечение, като общата сума на застрахователните обезщетения е не по-малка от 100% (когато това е възможно и допустимо) от размера на кредита и Кредиторът е посочен като трето ползващо се лице – единствен получател на застрахователните обезщетения. Застрахователните рискове и застрахователят се съгласуват предварително с Кредитора.

2. При настъпване на застрахователно събитие собственикът на застрахованото имущество, Кредитополучателят и/или третите задължени лица, предприемат в изискуемия срок всички необходими и изискуеми от застрахователя действия и осигуряват документите, въз основа на които Кредиторът да получи застрахователните обезщетения по застрахователните полици. В срок до един месец преди изтичане действието на всяка застрахователна полица Кредитополучателят осигурява представянето на нова полица при същите условия.

3. При кредити, предоставяни на лица с постоянно адрес и местопребиваване в Република България, Кредитополучателят сключва или осигурява сключването и поддържа за целия срок на Договора за кредит застраховка „Живот”, по която Кредиторът е посочено като трето ползващо се лице – единствен получател на застрахователните обезщетения. Застраховката следва да покрива поне рисковете смърт в резултат на злополука или заболяване, трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на злополука или заболяване, временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване.

Във връзка с изпълнение на това изискване Кредиторът може да предложи на Кредитополучателя застраховка, покриваща и други застрахователни рискове, като безработица в резултат на уволнение, съгласно Кодекса на труда, ако и доколкото такава застраховка се предлага от застраховател, с който Кредиторът има сключен рамков договор. Кредиторът предоставя на Кредитополучателя информация относно наличието на застраховател, с който Кредиторът има сключен рамков договор ( ако има такъв ) , както и относно предлаганите застрахователни продукти и условията по тях. Кредиторът не е задължен да сключи ( осигури сключване на ) застрахователен договор и да осигури застрахователно покритие, освен ако това е изрично уговорено в договора за кредит.

XI. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

1. При забава на плащането на седмична/месечна погасителна вноска съгласно уговорения и действащ между страните погасителен план, считано от деня, следващ падежната дата, определена в договора за кредит, Кредиторът отнася размера на непогасените лихви и главница в просрочие, като дължимата лихва върху главницата за периода след настъпването на момента на просрочие се увеличава с 1 % /едно на сто/ върху уговорения месечен лихвен процент за редовна главница.

2. От датата на предсрочна изискуемост Кредиторът начислява лихва за просрочие в размер равен на договорения лихвен процент, увеличен с надбавка за забава в размер на 2 /два/ пункта.

XII. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ

1. Кредиторът има право да обяви кредита за изцяло предсрочно изискуем в случаите, когато:

1.1. Кредитополучателят е нарушил което и да е от задълженията си по договора за кредит и настоящите Общи условия, както и при допуснато просрочие на седмична/месечна вноска по кредита съгласно уговорения и приет от страните погасителен план към договора за кредит.

1.2. Кредиторът установи, че Кредитополучателят му е предоставил неверни данни, потвърждения, декларации, удостоверения, както и неистински документи и/или документи с невярно съдържание във връзка със сключването и изпълнението на договора за кредит.

1.3. При смърт на Кредитополучателя, както и при поставянето му под пълно или ограничено запрещение.

2. Кредиторът уведомява Кредитополучателя за констатираните основания за обявяване на предсрочна изискуемост на задълженията му по договора за кредит, като по своя преценка му предоставя срок за доброволно изпълнение, освен в случаите, когато е предвидено настъпване на автоматична предсрочна изискуемост без уведомяване на Кредитополучателя. Уведомлението по предходното изречение се адресира до посочения от Кредитополучателя в искането за кредит и/или договора за кредит адрес за кореспонденция. След изтичане на посочения в съобщението срок и в случай, че задълженията не бъдат доброволно изпълнени, настъпват последиците на предсрочната изискуемост.

3. При изпълнение на хипотезите за предсрочна изискуемост по-горе Кредиторът има право да пристъпи към съдебно събиране на обявените за изискуеми вземания, в това число да се снабди със заповед за изпълнение и изпълнителен лист и да пристъпи към удовлетворяване на вземанията си чрез принудително изпълнение върху имуществото, което Кредитополучателят е предоставил като обезпечение, респективно върху цялото негово или това на третите задължени лица имущество по законоустановения ред.

4. В посочените по-горе случаи кредитът може да бъде обявен за частично или изцяло предсрочно изискуем. При обявена предсрочна изискуемост задължението на Кредитора за предоставяне на неусвоени суми от кредита се погасява и същият пристъпва към незабавно събиране на вземанията си, обявени за изискуеми, в т.ч. като се снабди със заповед за изпълнение и изпълнителен лист и пристъпва към удовлетворяване на вземанията си чрез принудително изпълнение върху имуществото, предоставено като обезпечение, съответно върху цялото имущество на Кредитополучателя и/или третите задължени лица по законоустановения ред при настъпване на което и да е от изброените по-долу основания, всяко от които представлява неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя по договора за кредит, а именно:

4.1. Неизпълнение на ангажимента на Кредитополучателя по IX .5. и IX .6 във връзка с предоставяне на изискуемо и/или допълнително обезпечение, и което и да е от задълженията за предоставяне на застрахователно покритие в полза на Кредитора въз основа на предадени в негова полза застрахователни полици съгласно установеното в Раздел X от настоящите Общи условия.

4.2. Предприемане от трети лица по законоустановения ред на действия за принудително изпълнение или налагане на обезпечителни мерки ( по реда на ГПК, ЗОЗ, ДОПК, ТЗ или по друг нормативен акт ) срещу имуществото на Кредитополучателя и/или на третите задължени лица, включително и срещу имуществото, предмет на обезпечение по Кредита.

4.3. Непогасяване в срок на всяко изискуемо задължение на Кредитополучателя за заплащане на главница и/или лихва или неизпълнение към други кредитори, при условие че неизпълнението към други кредитори би създало предпоставки за неизпълнение на договора за кредит или непогасяване по други кредити, предоставени му от Кредитора, съответно неизпълнение на всяко друго изискуемо вземане на Кредитора, независимо от основанието, което го поражда.

4.4. Отказ на Кредитополучателя и/или третите задължени лица да платят съответната такса за подновяване на действието на учредените обезпечения преди изтичане на законоустановения срок на действие на вписването.

4.5. Неизпълнение от Кредитополучателя и/или третите задължени лица в качеството им на собственици на имущество, предмет на обезпечение по кредита на задълженията им по договорите за обезпечение и/или неполагане на дължимата грижа за запазването на имуществото в състояние, годно да защити интереса на Кредитора, извършване на действия по намаляване на неговата стойност и др.

5. При настъпване на основание за обявяване на предсрочна изискуемост на вземанията по договора за кредит, Кредиторът има право и може да обяви за предсрочно изискуеми част или всичките си вземания по всеки друг договор, сключен с него, по който Кредитополучателят и/или третите задължени лица са страна.

6. Дружеството пристъпва към принудително събиране на изискуемите си вземания, без съдебна намеса по реда на закона според вида на обезпечението или пристъпва към съдебно удовлетворяване на вземанията си и се снабдява с изпълнителен титул срещу Кредитополучателя и/или третите задължени лица.

XIII. ПОТВЪРЖДЕНИЯ

1. С подписването на настоящите Общи условия Кредитополучателят потвърждава, че:

1.1. Информацията, която е предоставил на Кредитора, включително всички данни, потвърждения, декларации, удостоверения, както и всякакви други документи във връзка със сключването и изпълнението на договора за кредит е актуална, вярна и пълна;

1.2. Уведомил е Кредитора за всички факти и обстоятелства, които биха повлияли на преценката му за кредитоспособността и отпускането на искания кредит при параметрите (размер, срок и обезпечения), за които е направено искането, и е сключен договорът за кредит, както и всички факти и обстоятелства, които биха повлияли на възможността на Кредитополучателя да обслужва задълженията си по договора за кредит съобразно уговорените срокове и условия.

1.3. Разкрил е на Кредитора всички свои задължения – частни и публични, като е потвърдил, че не е в неизпълнение по никое от тях.

1.4. Средствата, които са му предоставени от Кредитора ще се използват за целите, посочени в искането за кредит и подписания договор за кредит. В случай, на противоречие между целите, посочени в двата документа, за обвързващи страните ще се считат тези, фигуриращи в договора за кредит.

1.5 С приемането на настоящите Общи условия и с подписването на договора за кредит Кредитополучателят и третите задължени лица дават изричното си съгласие Кредиторът да прехвърля/предоставя за събиране вземанията си срещу тях на определени от него трети лица ( кредитни бюра, финансови институции, агенции за събиране на вземания и други физически и ю ридически лица ) при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

XIV. ЛИЧНИ ДАННИ

1. С подаването на искането си за кредит Кредитополучателят декларира, че:

1.1. предоставя доброволно информацията, попълнена в искането за кредит, квалифицирана като лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), с оглед нуждите на сключването на договора за кредит и неговото изпълнение, за мониторинг на изпълнението, за упражняване на правата и изпълнение на задълженията на страните, произтичащи от договора за кредит или по силата на закона;

1.2. съгласен е и дава своето съгласие Кредиторът да обработва и използва предоставените от него лични данни, като предоставя информация за финансовото му състояние, включително относно отношенията им, породени от сключения договор за кредит, на други дружества и лица, с оглед изпълнението на сключения договор за кредит и за целите на събирането на вземанията на Кредитора в случай на неизпълнение на договора.

1.3. е запознат с възможността Кредиторът да изпраща на посочените в искането за кредит, постоянен и настоящ адрес, телефонен номер, номер на факс, електронен адрес, съобщения за дължими суми по отпуснатия договор за кредит, включително за размера и датата на плащане на задълженията, както и всяка друга информация относно отпуснатия кредит, включително информация относно други предлагани продукти и услуги.

1.4. е уведомен, че срокът, за който Кредиторът ще съхранява, обработва и използва предоставените от него лични данни е 5 (пет) години , считано от датата на подаване на искането за кредит. Ако срокът за погасяване на задължението по договора за кредит е по-дълъг от 5 ( пет ) години или ако Кредиторът е предприел действия по принудително изпълнение, но в петгодишен срок изпълнението не е приключило, обработването на личните данни продължава до пълното погасяване на всички вземания на Кредитора.

1.5. е съгласен Кредиторът в качеството си на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от него лични данни (както и впоследствие предоставените), включително за случаите, в които между страните не бъде сключен договор за потребителски кредит, да проверява тяхната достоверност и актуалност посредством посещения на място в жилището и/или местоработата му, телефонни проверки, допитвания до банки и небанкови финансови и кредитни институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри, работодатели и др.

1.6. е съгласен Кредиторът да предоставя личните му данни на трети лица в случай на прехвърляне/предоставяне за събиране на вземанията на Кредитора срещу него на трети лица ( кредитни бюра, финансови институции, агенции за събиране на вземания и други физически и ю ридически лица ) при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът за кредит се прекратява в следните случаи:

1.1. При изтичане на уговорения срок;

1.2. При пълно погасяване от страна на Кредитополучателя на задълженията му, включително и преди изтичане на уговорения срок;

1.3. При изтичане на едномесечно писмено предизвестие, отправено от всяка от страните до другата. В случай, че предизвестието е отправено от страна на Кредитополучателя, то същият следва да погаси всички дължими суми по договора за кредит (главници, лихви, такси, комисиони, разноски) в пълен размер, като само в този случай отправеното предизвестие ще породи своето действие;

1.4. По взаимно съгласие на страните;

1.5. Едностранно от Кредитора при неизпълнение от страна на Кредитополучателя на негово задължение по договора за кредит и настоящите Общи условия;

1.6. Едностранно от Кредитополучателя при упражняване от негова страна на правата му по Глава X от Закона за потребителския кредит.

XVI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. При различия между условията на настоящите Общи условия и договора за кредит се прилагат клаузите на съответния договор за кредит.

2. При различия между условията на настоящите Общи условия и императивните разпоредби на закона се прилагат клаузите на действащия закон.

3 . Неразделна част от настоящите Общи условия е Списък на изискуемите документи, прилагани към искането за предоставяне на кредит на различните етапи от разглеждането му.

4. КРЕДИТ ПЛЮС” ООД си запазва правото за индивидуален подход при извършване на оценка на кредитоспособността на Кредитоискателите и отпускане на исканото финансиране, включително при параметри, различаващи се от посочените в т.3 на РАЗДЕЛ V „УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ”, касаещи включително, но не само наличието на непрекъснати осигурителни права, наличието на доходи от непрекъснато трудово или служебно правоотношение, дейност като едноличен търговец, доходи по договори за управление и др.

5. „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия като дружеството уведомява своевременно кредитоискателите/кредитополучателите за настъпилите промени и последната актуализация в офисите на дружеството и/или на интернет страницата си, посочени в настоящите Общи условия.

6. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки сключен от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД договор за кредит.

7. Всички съобщения, уведомления и изявления във връзка със сключените договори за кредит се правят от Кредитора в писмена форма и се считат за получени, в случай, че са изпратени по факс, имейл, чрез лично доставяне или чрез изпращане по пощата с обратна разписка на посочения в искането за кредит/договора за кредит адрес на Кредитополучателя. При промяна на адреса на Кредитополучателя, същият е длъжен да уведоми незабавно в писмена форма Кредитора, като посочи новия си адрес, като до получаването на уведомлението за новия адрес, всички съобщения, достигнали до стария адрес ще се считат за надлежно отправени до и получени от Кредитополучателя.

8. В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде обявена за нищожна, унищожаема, относително недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от съд или компетентна юрисдикция, то останалите разпоредби остават в сила.

9. Всички въпроси и спорове във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението и прекратяването на договорите за кредит, както и за попълването на празноти в договорите за кредит, сключени във връзка с предоставено от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД финансиране на физически лица, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската Търговско-промишлена Палата съгласно неговия Правилник, като седалището на арбитража ще бъде гр. София. Решението на АС при БТПП е окончателно и обвързващо страните. Настоящата клауза се прилага доколкото в договора за кредит не е предвидено споровете между страните да се отнасят до друга компетентна юрисдикция (съд или арбитраж).

10. Дружеството си запазва правото да актуализира настоящите условия, като при изменение, същите остават валидни и запазват, и продължават действието си в последната му актуална редакция, а Дружеството уведомява своевременно клиентите си за настъпилите промени и последната актуализация, чрез разпространението им в офисите на Дружеството и чрез електронните й канали.

11. Тези Общи условия и измененията им се считат за приети от кредитополучателя и третите задължени лица, ако в 14-дневен срок от обявяването им по начина указан тук не бъдат оспорени писмено пред Кредитора.

12. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки един сключен от Дружеството договор за кредит.

 

 

Тези Общи условия са приети от управителя на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД с решение от 18.07.2013г. и са в сила от датата на утвърждаването им.

 

 

 

 

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ /ATA .............................................................................................................................................

(имена по документ за самоличност) с ЕГН ............................................, в качеството ми на ...................................

.................................................................................(кредитополучател, солидарен длъжник, поръчител и т.н.), с настоящото декларирам, че съм запознат със съдържанието и получих екземпляр от настоящите Общи условия.

 

 

 

Дата: .................................                                 Подпис: .................................................

 

 

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ /ATA .............................................................................................................................................

(имена по документ за самоличност) с ЕГН ............................................, в качеството ми на ...................................................................................(кредитополучател, солидарен длъжник, поръчител и т.н.), с настоящото декларирам, че съм запознат със съдържанието и получих екземпляр от настоящите Общи условия.

 

 

 

Дата: .................................                                 Подпис: .................................................