ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

IОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


1. Настоящите общи условия за предоставяне на  кредити на физически лица (наричани по-нататък за краткост „ОУ”), в съответствие с действащото законодателство на Република България, регламентират условията, при които „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, ЕИК 202475916(по-нататък наричано „Кредитор”) чрез средства за комуникация от разстояние предоставя кредити в размер до 1000 лв. на кредитополучатели – физически лица, включително условията за усвояване, ползване, обезпечаване и погасяване на тези кредити, както и условията, при които се сключват и действат договорите за кредит съгласно изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/ и Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/.

2. Одобрението и отпускането на кредит чрез използването на средства за комуникация от разстояние се извършва при стриктно спазване на императивните разпоредби на ЗПФУР, ЗЕДЕП, настоящите Общи условия, условията по договора за отпускане на кредит чрез средства за комуникация от разстояние и вътрешните правила на Кредитора. Предоставянето (физическо предаване и/или по електронен път) от страна на Кредитора на информация, касаеща самия него, предлаганата финансова услуга, договора за предоставяне на финансови услуги от разстояние, настоящите Общи условия и/или друга преддоговорна информация не задължава Кредитора да одобри отпускането на кредит. Съгласието на Кредитора да предостави исканото финансиране при сключване на договор за кредит чрез използването на средства за комуникация от разстояние се осъществява чрез електронно изявление, обективирано в електронен документ, в който се съдържат изчерпателно параметрите и условията, при които финансирането е одобрено.

3. При несъответствие между посочените в настоящите Общи условия параметри по отпусканите кредити чрез използването на средства за комуникация от разстояние и условията, уговорени в конкретните договори за кредит, приложение намират разпоредбите на сключените договори.

4. Посочените в настоящите Общи условия параметри по отпусканите кредити чрез използването на средства за комуникация от разстояние на физически лица подлежат на изменение при промяна на пазарните условия, за което обстоятелство кредитополучателите ще бъдат информирани чрез интернет страницата на Кредитора и/или поставянето им на видно място в офисите на Кредитора и/или негови партнъори (за имената и адресите на които Кредитополучателят може да се информира на интернет страницата на Кредитора).

5. Кредиторът поставя на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на разположение на интересуващите се лица настоящите Общи условия, на уебстраницата на КРЕДИТ ПЛЮС ООД на електронен адрес: www.creditplus.bg, както и достъпна информация в писмена форма, относно условията и реда на предоставяне на кредити чрез използването на средства за комуникация от разстояние. При направено запитване за сключване на договор за кредит чрез използване на средства за комуникация от разстояние, Кредиторът предоставя необходимата информация по ЗПФУР (посочена неизчерпателно в т.2 от този раздел) на хартиен и/или на друг траен носител.

6. При поискване от клиент/кредитоискател/ кредитополучател, „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД му предоставя предварително и безвъзмездно екземпляр от Общите условия и от проект на договора за кредит на хартиен и/или на друг траен носител или във формата на електронен документ по електронен път съгласно ЗЕДЕП. Ако към момента на искането „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД не желае да сключи договор за кредит чрез използването на средства за комуникация от разстояние, може да бъде отказано предоставянето на информация под каквато и да било форма на  клиент/кредитоискател.

7. Договорът за кредит чрез използването на средства за комуникация от разстояние се сключва във формата на електронен документ, в екземпляри за всяка от страните.

8. С подаване на искането за сключване на Договор за кредит по реда на тези ОУ, Кредитополучателят заявява, че е запознат със същите, потвърждава съгласието си с тях и ги приема.

9. Настоящите ОУ се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД приема клиенти както и на уебстраницата на КРЕДИТ ПЛЮС ООД на електронен адрес: www.creditplus.bg

IIПОНЯТИЯ

Кредит е пълният размер на предоставеното от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД финансиране в национална или чуждестранна валута, както и дългът възникнал и формиран от и във връзка с усвоените суми по главница, включително дължимите лихви, такси, комисиони и други разноски съгласно условията на сключения договор за кредит чрез използване  на средства за комуникация от разстояние, настоящите Общи условия и вътрешните правила на Кредитора. „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД предоставя потребителски кредит под формата на револвиращ кредит със срок на ползаване 1 /една/ година от датата на сключването на договора за кредит, като с изтичането на всеки едногодишен срок действието на договора се удължава автоматично с една година, ако в 30 /тридесет/ дневен срок преди изтичането на първоначалния или на всеки последващ едногодишен срок, която и да е от страните писмено не изрази изрично желанието си за прекратяване действието на договора. През целия срок на действие на договора за кредит кредитополучателят може да усвоява цялостно или частично суми в рамките на максимално разрешения лимит, без да е необходимо ново предоговаряне на условията за всяко ново усвояване на суми, само и единствено ако преди усвояването на всеки следващ транш от кредита е погасил изцяло всички свои задължения към Кредитора по предходното усвояване, включващо както предоставената в заем главница, така и начислените лихви, такси, неустойки и разноски, съобразно условията на този договор и общите условия към него.

Кредитор е „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, представляван от законните си представители и/или техните пълномощници – страна по договора за кредит.

Кредитоискател е дееспособно физическо лице с постоянен адрес и обичайно местопребиваване в Република България, подало Искане за кредит.

Кредитополучател е всяко дееспособно физическо лице сключило договор за кредит чрез използване на средства за комуникация от разстояние – страна по договора за кредит, на което „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД е предоставило финансиране под формата на кредит чрез използване на средстава за комуникация от разстояние и което усвоява, ползва целево и връща кредита в сроковете и при условията, предвидени в договора за кредит и в настоящите Общи условия.

Договор за кредит /или само Договор/ е сключеният договор за кредит посредством интернет среда във формата на електронен документ, по силата и при условията на който е предоставена за ползване парична сума от Кредитора на Кредитополучателя под формата на паричен кредит.

Вноски по главница са установените в погасителния план погасителни вноски, всяка от които включва съответната посочена част от главницата по кредита.

Анюитетни вноски са равни седмични/месечни погасителни вноски по кредита, всяка от които се формира от съответна част от главницата по кредита, начислената към момента договорна лихва и други разходи (такси, комисиони и други).

Трето задължено лице е дееспособно лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което е обезпечило задължението на кредитополучателя във връзка с предоставеното му от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД финансиране и е страна по този договор като солидарен длъжник, поръчител, залогодател, ипотекарен длъжник, авалист (менителничен поръчител).

Годишен процент на разходите (ГПР) - включва размера на всички разходи за срока на договора за кредит (лихви, такси, комисиони) към датата на сключването му, съгласно посочената стойност в погасителния план.

Сайт/Уебстраница – обособено място в световната интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL), а именно:   http://www.creditplus.bg

Искане за кредит е стандартизирана от Кредитора интернет базирана онлайн форма на искане за отпускане на кредит, в която Кредитоискателят попълва информация, касаеща негови лични данни, сума на искания кредит, срока за ползването му, цели на същия, лична банкова сметка и други условия на договора за кредит, чието сключване предлага Кредитоискателят. С попълването на искането за кредит Кредитоискателят заявява изрично, че е запознат и изразява изричното си съгласие да предостави попълнената в нея информация, както и че изрично писмено приема и потвърждава настоящите ОУ към договора за кредит.

Лихва  е уговорената между страните по договора за кредит възнаградителна лихва за ползването на дадената в кредит парична сума, получена по реда на договора и тези ОУ, съответно наказателна лихва за забава или друго неизпълнение.

Лихвен период е избран преди сключването на договора за кредит период от време, началото на който започва да тече от датата на сключването на договора за кредит и усвояване на отпуснатите по силата и при условията на същия парични средства и в рамките на който времеви период Кредитополучателят е длъжен  да погаси дължимите лихви за ползваните парични средства по отпуснатия кредит.

Срок за ползване на предоставения кредит е периодът от време от усвояване на средствата по предоставения кредит до възстановяне на пълния размер на сумата, ведно с дължимите и начислени лихви, такси, неустойки, разноски и др.

Транш по кредита е посочената от Кредитоискателя в искането за кредит /или изрично направено допълнително искане/ парична сума, размерът на която е по-малък или равен на максимално разрешения кредитен лимит, която сума Кредитополучателят, след предварително одобрение на Кредитора, има възможност да усвои по избран от него и одобрен от Кредитора начин, като ползва същата сума съгласно сключения между тях договор за кредит и настоящите общи условия.

Кредитен лимит е едностранно и индивидуално определен от Кредитора максимален размер на отпуснатата/разполагаема парична сума, с оглед на представената от Кредитоискателя /Кредитополучателя информация при подаването на искането за отпускане на кредит и извършените лично от Кредитора действия по проучване имущественото състояние /кредитоспособността на Кредитоискателя /Кредитополучателя. Кредиторът едностранно променя размера на кредитния лимит при промяна в обстоятелствата, въз основа на които същият е определен, както и с оглед на кредитната история на Кредитополучателя. При определяне на кредитния лимит Кредиторът не е обвързан от посочения в искането за кредит размер на кредита, който желае да му бъде отпуснат. Кредитоискателят/Кредитополучателят заявява  единствено размера на транша по кредита. Въз основа на предоставената от Кредитоискателя информация и  извършеното проучване на неговата кредитоспособност Кредиторът може да предостави в кредит сума в по-голям размер от посочената в искането за кредит.

Погасителна вноска – е минималната сума за погасяване на паричните задължения /главница, лихва, такси, неустойки и др./ по договора за кредит от Кредитополучателя, която той е задължен да заплати на Кредитора на определената в договора за кредит календарна дата и в определения размер.

Падеж на лихвено плащане е последният ден от договорения лихвен период. В случай че датата на падежа е почивен ден, плащането следва да се извърши в последния работен ден преди определената дата на падеж.

Просрочие е всяка допусната забава за плащане на дневна/седмична/месечна погасителна вноска (по главница и/или лихва и/или други разходи) съгласно уговорения между страните по договора за кредит погасителен план. В просрочие е всяка напълно или частично забавена/частично неплатена вноска по кредита.

Неизпълнение е всяко пълно или частично неизпълнение, забавено или неточно изпълнение на задължение по договора за кредит. При възникнало неизпълнение Кредиторът може, но без да бъде длъжен, да отправи покана до Кредитополучателя, в която да му предостави допълнителен срок за изпълнение, като при наличие на изпълнение в така предоставения срок да счита неизпълнението за поправено и последиците му за ненастъпили, а при неспазване на предоставения срок от страна на кредитополучателя - да счита неизпълнението за настъпило ведно с последиците от неизпълнението. Като покана за плащане ще се счита и такава, извършена чрез посочените в договора за кредит начини и средства за комуникация от разстояние, включително по електронна поща.

Тарифа е тарифата/тарифите/ за лихвите, таксите и комисионите, приложими за отпусканите кредити на физически лица, които Кредиторът приема съобразно вътрешните си правила.

Траен носител – е всеки носител, даващ възможност на Кредитополучателя и/или Кредитора да съхранява/т информация, изпратена лично до него/тях, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация, в т.ч. флопи дискове, CD-ROM, DVD, флаш памет или хард диск на компютъра на Кредитополучателя и/или Кредитора, на който е съхранено електронното съобщение.

Средство за комуникация от разстояние е всяко средство, което може да се използва за предоставяне на финансови услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на двете страни /доставчик и потребител/.

ПИК е персонален идентификационен код, който ще бъде изпратен от Кредитора на Кредитополучателя по избран от последния начин, гарантиращ запазването на тайната относно неговото съдържание само и единствено между страните по договора за кредит или по направено искане за сключване на такъв чрез средства за комуникация от разстояние.

Уведомление за отказан кредит е изпратено  от Кредитора до Кредитоискателя съобщение на посочената от последния в искането за кредит електронна поща или чрез кратко текстово съобщение (SMS) на посочен телефонен номер, в което „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД едностранно недвусмислено обективира взетото решение за отказ за отпускане на кредит на Кредитоискателя.

Одобрение за отпускане на потребителски кредит е обективирано съгласие на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД за отпускане на кредит в поисканите от Кредитоискателя размер, срок и други условия, съгласно направеното искане за кредит и което ще бъде изпратено на посочен от Кредитоискателя адрес на електронна поща.

Epay.bg е електронна система за разплащания, подробна информация за която е възможно да бъде получена на интернет адрес:www.epay.bg

Гаранция е издадена от кредитна институция банкова гаранция и/или издадена от финансова институция гаранция, които следва да извършват своята основна търговска дейност на територията на Република България, и които гаранции следва да съдържат безусловно и неотменяемо изявление, че в случай на неизпълнение от страна на Кредитополучателя на което и да е парично задължение по договора за потребителски кредит, издателят на гаранцията /гарантът/ ще заплати на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД всички дължими от Кредитополучателя по договора за кредит суми.

III. ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Преди Кредитоискателят да е обвързан от предложение или от договор за кредит чрез използване на средства за комуникация от разстояние, Кредиторът му предоставя своевременно, съобразно изискванията на закона и предпочитанията на Кредитоискателя, необходимата информация относно Кредитора, характеристиката и съдържанието на търсената от Кредитоискателя и предлагана от Кредитора финансова услуга, относно условията в договора за кредит и всякаква друга информация, свързана с наличието или липсата на извънсъдебни способи за решаване на спорове по договора за кредит и за обезщетяване на страните по него, достъпа на Кредитоискателя/Кредитополучателя до тези способи, съществуването на гаранционен фонд или на други подобни способи за обезщетяване, различни от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Информацията в този формуляр – предоставен на хартиен носител или в електронен вариант съобразно ЗЕДЕП – няма силата на предложение за сключване на договор и не задължава Кредитора да предостави на кредитоискателя съответния кредитен продукт, за който се отнася информацията.

2. Кредиторът предоставя преддоговорната информация безвъзмездно, по електронен път, на хартиен или на друг траен носител, изразена по ясен и разбираем начин на български език, като всички елементи на информацията се предоставят с еднакъв по размер, вид и формат шрифт. Всяка допълнителна информация, която Кредиторът желае да предостави на Кредитоискателя, се предоставя в отделен документ.

3. При поискване от Кредитоискателя, Кредиторът му предоставя предварително и безвъзмездно екземпляр от проекта на договора за кредит по електронен път, на хартиен или на друг траен носител. Ако към момента на поискването Кредиторът не желае да пристъпи към сключване на договор за кредит, той може да откаже да предостави такъв екземпляр на Кредитоискателя.

4. Кредиторът чрез отговарящите за кредитния процес свои служители, предоставя на кредитоискателите подходящи разяснения /по предварително заявен от същите начин/, позволяващи им да преценят доколко предлаганият кредитен продукт съответства на техните потребности и финансово състояние и им разяснява преддоговорната информация, която следва да бъде предоставена, основните характеристики на предлаганите кредитни продукти, както и последиците в случай на просрочени плащания от тяхна страна, с цел взимане на информирано решение от страна на Кредитоискателите.

5. Преди сключването на договора за кредит Кредиторът има право да извършва проучване и прави оценка за кредитоспособността на Кредитоискателя. При установяване на информация относно Кредитоискателя, обуславяща отказ от страна на Кредитора, последният уведомява незабавно и безвъзмездно Кредитоискателя за решението си без да има задължение да обосновава отказа си по начина и във формата, по който е постъпило запитването. Кредиторът има право да оценява кредитоспособността при всяко постъпило искане за отпускане на кредит, като съгласието на Кредитоискателя за това проучване ще се счита за дадено по електронен път, начин и средства, съгласно изискванията и възможностите по ЗЕДЕП.

6. Подробна информация относно условията на всяка от предлаганите финансови услуги чрез интернет среда от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД е изложена на Сайта и в настоящите ОУ и включва:

6.1. Наименование на кредитния продукт;

6.2. Размер на кредита, за който Кредитоискателят може да кандидатства;

6.3. Краен срок за погасяване;

6.4. Други условия.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД по своя преценка отпуска кредити на дееспособни физически лица с постоянен адрес и обичайно местопребиваване в Република България, с непрекъснати осигурителни права през последните (тримесеца.

2. При доказване на платежоспособността си кредитоискателят следва да установи следните обстоятелства:

2.1. наличие на доходи, произтичащи от трудово или служебно правоотношение по договор, сключен за неопределен срок и минимум 6(шестмесеца трудов стаж в организацията, в която работи, които са в размер, достатъчен според преценката на Кредитора да обслужва задълженията си по договора за кредит, както и че към датата на подаване на искането за кредит кредитоискателят не е в период на предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, получавал е редовно трудовото си възнаграждение и е с внасяни редовно осигурителни вноски за последните 6 (шест)  месеца;

2.2. наличие на доходи от дейност като едноличен търговец, като лице упражняващо свободна професия или дейност, осигуряваща му постоянни доходи за период минимум 6 (шест)  месеца преди датата на подаване на искането за кредит, които са в размер, достатъчен според преценката на Кредитора да обслужва задълженията си по договора за кредит и не са налице обстоятелства, които да водят до прекратяване на дейността или получаваните от нея доходи;

2.3. наличие на доходи по договори за управление за период минимум 6 (шест)  месеца преди датата на подаване на искането за кредит;

2.4.  наличие на доходи от отдадено под наем имущество за период минимум 6 (шестмесеца преди датата на подаване на искането за кредит;

2.5. други доходи, невключени в изброените по-горе, които Кредитоискателят е свел до знанието на Кредитора и документално е удостоверил, и които доходи последният е приел при оценката на кредитоспособността на Кредитоискателя.

3. Предоставяните от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД  кредити са в лева и са в размер, съгласно уговореното между страните в договора за кредит.

4. Преддоговорните отношения, договарянето на условията по направеното от Кредитоискателя искане за отпускане на кредит чрез използването на средства за комуникация от разстояние и сключването на договор за кредит се осъществяват при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).

5. Максималният срок, за който се предоставят кредити се определя с оглед спецификата на кредитния продукт и платежоспособността на Кредитоискателя. Срокът за погасяване на кредита се определя в договора за кредит и е в зависимост от предназначението на кредита и/или предоставените обезпечения в полза на Кредитора.

6. Отношенията между Кредитора и Кредитоискателя/Кредитополучателя по договора за кредит възникват по инициатива на Кредитоискателя/Кредитополучателя чрез подаването на електронно искане до Кредитора по образец чрез интернет базирания адрес на сайта на Кредитора. С попълването му Кредитоискателят/Кредитополучателят се идентифицира съобразно зададените в съответния формуляр полета за нанасяне на данни, включително с ПИК. Кредиторът не носи отговорност за информацията, която предоставя и/или изисква от Кредитоискателя при условие, че изявленията на същия, подадени чрез използването на средство за комуникация от разстояние, са достатъчни за добросъвестното му идентифициране.

7. ПИК се изпраща от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД в кратко текстово съобщение (SMS) на посочения от Кредитоискателя във формуляра за кандидатстване телефонен номер или по друг начин, поискан от същия при попълването на формуляра, по преценка на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД.

8. След извършена проверка в Централния кредитен регистър, в друг регистър или база данни, използвани в Република България за оценка на кредитоспособността на кредитоискателите, Кредиторът има право да откаже да предостави искания кредит. При положение, че Кредиторът прецени наличието на условия за отпускане на кредит на Кредитоискателя, той може да изпрати проект на договор за кредит на посочен от Кредитоискателя и предварително посочен и потвърден от същия адрес на електронна поща. Процесът по договарянето на условията по договора за кредит се осъществява чрез средства за комуникация от разстояние, съгласно изложеното в т.9 по-долу и задължително е съобразено и се подчинява на изискванията на ЗПФУР и ЗЕДЕП.

9. При подаване на искането за отпускане на кредит Кредитоискателят определя и посочва следните условия: размер на исканата сума, срок за връщането на сумата, както и начинът, по който ще усвои сумата, съобразно предоставяните от Кредитора възможности - описани на неговия Сайт.

9.1. При посочване на лице за усвояване на сумата по отпуснатия кредит, различно от Кредитоискателя, то следва да бъде иднивидуализирано още с подаването на искането с трите имена, ЕГН, адрес за кореспонденция на лицето и банкова сметка на лицето;

9.2. С подаването на искането Кредитоискателят посочва свой мобилен телефонен номер, с SMS на който да получи от Кредитора ПИК код, чрез въвеждането на който код Кредитоискателят потвърждава истинността на въведените от него данни в подаденото искане;

9.3. След подаване на искането за сключване на договор за кредит чрез средства за комуникация от разстояние и коректното въвеждане на получения чрез SMS ПИК в базирания в интернет среда Сайт на Кредитора, последният прави проверка и по своя преценка изпраща на Кредитоискателя индивидуален проект за договор за кредит и ОУ към него;

9.4. Кредиторът не носи отговорност за допуснати грешки при подаване на искането за отпускане на кредит, като страните са длъжни да направят всичко възможно такива да бъдат избегнати в процеса на сключването на договора за кредит и последващото усвояване на отпуснатата сума от Кредитополучателя или от определеното от него трето лице;

9.5.1. В случай на лично усвояване на сума по отпуснатия кредит Кредитополучателят е длъжен да се идентифицира с валиден документ за самоличност или да посочи банкова сметка, по която Кредитополучателят е титуляр;

9.5.2. В случай на усвояване на сумата по отпуснатия кредит от трето /посочено в искането и потвърдено в договора за кредит от Кредитоискателя/ лице, или по банкова сметка на която то е титуляр, третото лице е длъжно да се идентифицира с валиден документ за самоличност като бенефициер по договора за кредит;

9.6. С получаването от Кредитоискателя на индивидуалните параметри по договора за кредит той получава и нов код, с въвеждане на който на посочено място в интернет базирания Сайт на Кредитора, Кредитоискателя/Кредитополучателят потвърждава съгласието си да бъде обвързан с договора за кредит и ОУ към него,  получени чрез отдалечено средство за комуникация;

10. Договорът за Кредит ще се счита за сключен след кумулативното наличие на следните обстоятелства:

10.1. Получено одобрение от Кредитора за отпускане на паричните средства;

10.2. Писмено потвърждаване /включително и не само съгласно ЗЕДЕП/ от страна на Кредитополучателя, че е запознат и приема условията по Договора за потребителски кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация към него.

11. При липса на отговор от страна на Кредитора в рамките на 48 /четиридесет и осем/ часа след получаването от него на потвърдените по електронен път договор за кредит и ОУ към него от страна на Кредитоискателя, следва да се счита, че липсва окончателно одобрение и съгласие от страна на Кредитора за сключването на договора.

12. При попълване и предоставяне на неверни, неточни, непълни или заблуждаващи данни от страна на Кредитоискателя/Кредитополучателя, Кредиторът има правото да откаже сключването или развали без предизвестие сключен договор за кредит, и/или да обяви задълженията на Кредитополучателя по същия за предсрочно изискуеми по уговорения в договора начин на комуникация, вкл. по електронен път.

13. Условията по Договора за кредит и ОУ към него влизат в сила между страните след окончателно одобрение от страна на Кредитора на искането за отпускане на кредит. При противоречие между уговореното в договора за кредит и ОУ към него, се прилагат условията по Договора.

14.1. Кредиторът приема всички допустими, законово уредени, предложени и осигурени от Кредитоискателя/Кредитополучателя обезпечения по договора за кредит. В случай, че Кредитоискателят е предложил, а Кредиторът е приел като обезпечение издаването на запис на заповед, с или без менителнично поръчителство /авал/, то същият е за сума, равна на сумата на кредита, ведно с уговорената лихва за целия срок на Договора за кредит. Когато задълженията на Кредитополучателя по договора за кредит са гарантирани чрез издаването на запис на заповед или менителница, след всяко плащане Кредиторът ги привежда незабавно в съответствие с остатъка по задължението;

14.2. Преценката за приемливост и достатъчност на обезпечението се прави от Кредитора, като същият не е обвързан от предложено от Кредитоискателя или трето задължено лице обезпечение при решението си за отпускане на кредит, изискваните обезпечения и другите условия за отпускане на кредита;

15. Сключването на договора за потребителски кредит е по инициатива на Кредитоискателя чрез попълване на искане за кредит, намиращ се на интернет адреса на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД /www.creditplus.bg/, в който същия предоставя изчерпателни и верни данни относно самоличността си /вкл. име, ЕГН, адрес, номер на лична карта, телефон за връзка, електронна поща, банкова сметка, актуален мобилен телефонен номер/, като Кредиторът има право да изиска допълнителни данни, както и да провери истинността на декларираните. ПИК кодът се изпраща чрез кратко текстово съобщение до посочения в подаденото от Кредитоискателя искане за отпускане на кредит телефонен номер. Искането за кредит не се разглежда при неправилно попълнен ПИК, както и при коректното въвеждане на същия след изтичането на 24 часа от попълването на искане за кредит. Договорът за кредит се изготвя във формата на електронен документ  в съответствие с чл.11 от ЗПК.

16. Крайният срок за погасяване на задълженията на Кредитополучателя е посочен от страните в договора за кредит, освен ако срокът на договора не е продължен посредством предоговаряне, в който случай се прилага така продълженият уговорен между страните срок.

17. Възможностите за усвояване на отпуснатата от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД парична сума по сключения договор за кредит чрез използване на средстава за комуникация от разстояние са:

17.1. предаване в брой на отпуснатата в кредит сума в някой от офисите на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД и/или посочени от него в Сайта партньори;

17.2. чрез превод по посочена от Кредитополучателя банкова сметка;

17.3. чрез превод, извършен през системата e-pay;

17.4. чрез предаване на цялата сума по Кредита или на част от нея на трето физическо лице (бенефициер), изрично посочено в искането от Кредитополучателя.

18. В зависимост от избрания начин на усвояване и/или погасяване на отпуснатата по кредита сума е възможно да бъдат начислени допълнителни такси. Кредитополучателят ще бъде информиран за точния размер на дължимата допълнителна такса и срок за заплащането й, като при несъгласие за плащане ще му бъде предоставена възможността да усвои сумата по кредита по някой друг от изброените в предходната точка начини.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Права и задължения на Кредитора:

1.1. Права на Кредитора:

1.1.1. Да изисква и получава своевременно от Кредитополучателя пълна, вярна и актуална информация за финансовото му състояние;

1.1.2. Да обяви цялото си вземане за предсрочно изискуемо при неизпълнение от страна на Кредитополучателя и/или трето задължено лице на някое от задължения му по договора за кредит и настоящите Общи условия, включително при неспазване от Кредитополучателя на уговорения погасителен план;

1.1.3. Да прехвърли правата си по Договора на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице, съгласно Закона за особените залози, без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това;

1.1.4. Да инициира и води всякаква кореспонденция и/или телефонни разговори с Кредитополучателя, да му изпраща електронни съобщения и писма и да поставя стикери на постоянния адрес и/или друг известен или установен адрес на Кредитополучателя /включително тези, посочени от Кредитополучателя в Искането за кредит/, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора, като по този начин го уведоми за забавата му;

1.1.5. Да изиска предоставяне на обезпечение  от Кредитополучателя, като условие за предоставяне на съответния Кредит и/или като условие за предоговаряне условията по Договора за кредит, вкл. при искано удължаване на срока за погасяване на кредита /гаранция от финансова и/или кредитна институция, поръчителство/. При съгласие от страна на Кредитополучателя, същият може да гарантира изпълнението на задълженията си по договора за кредит с издаването на запис на заповед в полза на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД за общия размер на кредита /ведно с лихвите/, съответно за предоговорения остатък от усвоения кредит, който запис на заповед незабавно да бъде привеждан в съответствие с остатъка от задължението след плащане на погасителни вноски;

1.1.6. Да отчита усвояването, ползването и издължаването на кредита в счетоводните си книги по предвидения от закона ред;

1.1.7. Да дава изрично съгласие за освобождаване на учредени в негова полза обезпечения след окончателно пълно погасяване на кредита и депозирано писмено искане от страна на Кредитополучателя. Разходите в този случай остават за сметка на Кредитополучателя;

1.1.8. В случай, че бъдат установени допуснати от Кредитоискателя/Кредитополучателя и/или от трето задължено лице нарушения на настоящите Общи условия и/или договора за кредит и след отправена до тях писмена покана от страна на Кредитора, те не предприемат действия за отстраняването им в тридневен срок, Кредиторът може да обяви целия кредит за изцяло предсрочно изискуем и да предприеме действия за събиране на вземането си;

1.1.9. Да се откаже от договора за кредит, в случай че Кредитополучателят не е усвоил паричните средства по отпуснатия му кредит в срок до 24 часа от даването на съгласието на Кредитора и/или не е осигурил изисканата от Кредитора гаранция или други допълнителни условия по договора за кредит.

1.2. Задължения на Кредитора:

1.2.1. Кредиторът се задължава да публикува и поддържа актуална информация на Сайта относно условията по предоставяните финансови услуги от разстояние и партньорите си - фирмено наименование, адресите на техните офиси и работното им време;

1.2.2. Да предоставя при поискване от Кредитополучателя информация във връзка с усвояването, ползването и погасяването на кредита на адреса за кореспонденция и/или на електронна поща, посочени в договора за кредит, респективно в искането за кредит;

1.2.3. Да предоставя сведения по кредита само на Кредитополучателя или на упълномощени от него с нотариално заверено пълномощно лица, както и на третите задължени лица.

2. Права и задължения на Кредитополучателя:

2.1. Права на Кредитополучателя:

2.1.1. да усвои кредита в сроковете и при условията на договора за кредит и настоящите Общи условия;

2.1.2. да иска от Кредитора информация за размера на своето задължение и дължимия остатък по него;

2.1.3. да погаси предсрочно целия размер на кредита или част от него като заплати уговорените обезщетения за Кредитора;

2.1.4. Кредитополучателят има право съгласно чл. 12 от ЗПФУР в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на Договора, да се откаже от същия. При упражняване на това право Кредитополучателят не дължи обезщетение или неустойка и не е необходимо да посочва причина за отказа. Упражняването на това право се осъществява чрез изпращане до „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД на уведомление на хартиен или друг траен носител, до който „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД има достъп, преди изтичане на 14 дневния срок. При отказ по този ред Кредитополучателят дължи на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД получената сума по кредита, както и цената за използването на финансовата услуга до деня на отказа. Усвояването на отпуснатата с договора за кредит сума от Кредитополучателя е изрично  потвърждаване за съгласие относно ползването на финансовата услуга преди изтичането на срока за отказ;

2.1.5. Отказът от Кредита влиза в сила, ако са изпълнени всички задължения на Кредитополучателя към „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД. При използването на правото си на отказ, Кредитополучателят дължи разходите, направени от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД за извършване на справки в системата на Националната агенция за приходите (НАП) и Централен кредитен регистър при БНБ (ЦКР) при предоставяне на кредита, както и други такси към административни и публични институции, за размера на които ще бъде уведомен след подаване на искането си за отказ;

2.1.6. Съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗПФУР, Кредитополучателят има право да поиска и получи на хартиен носител индивидуалните условия на договора си за кредит през целия срок на действие на Договора за потребителски кредит. Информацията се предоставя на електронната поща, посочена в искането за кредит или на хартия, само при изрично писмено искане от страна на Кредитополучателя;

2.2. Задължения на Кредитополучателя:

2.2.1. Да предостави достоверна и актуална информация за финансовото си състояние и платежоспособността си;

2.2.2. Да ползва кредита само за целите, посочени в искането за кредит и договора за кредит;

2.2.3. Стриктно да спазва условията по договора за кредит и тези Общи условия, като не допуска просрочие по дължимите погасителни вноски съгласно уговорения погасителен план;

2.2.4. Незабавно да уведомява Кредитора при промяна на информацията и данните, които е предоставил при подаване на искането за кредит и при сключването на договора за кредит;

2.2.5. Кредитополучателят е длъжен да погаси кредита при реда и условията, визирани в тези Общи условия и договора за кредит, заедно с лихвите и разноските по него, съгласно уговорения и приет погасителен план;

2.2.6. Да плаща в срок всички свои задължения, включително публичните си задължения (данъци и такси);

2.2.7. При констатирани грешки в данните Кредитоискателят/Кредитополучателят незабавно уведомява Кредитора. В случай, че в тридневен срок от предоставянето на информацията Кредитоискателят/Кредитополучателят не я оспори, то се счита, че същият я приема и се съгласява с верността на данните в същата;

2.2.8. При необходимост от осигуряване на гаранция от страна на Кредитополучателя по договор за кредит и след взето от страна на Кредитора решение за обезпечаване на същото, Кредитополучателят е длъжен да предложи и представи на Кредитора гаранция за изпълнение на задълженията си по договора за кредит, която може да бъде банкова гаранция, гаранция от финансова институция и/или ангажирането на поръчителството на дееспособни физически лица;

2.2.9. Ако в срока на договора за потребителски кредит Кредитополучателят поеме задължения към друга кредитна или финансова институция същият се задължава да уведоми „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, както и да представи съответните договори, от които произтичат правоотношенията му, а при преценка от страна на Кредитора – да предостави/учреди допълнителни обезпечения по договора си за кредит.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ИЗДЪЛЖАВАНЕ

1. Кредитополучателят погасява дължимите суми по Кредита съгласно уговореното в договора за кредит, а при липса на изрично посочване на начина - съгласно указаните на Сайта http://www.creditplus.bg начини, в полза на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД. Всички плащания по банков път се смятат за извършени от момента на заверяването на банковата сметка на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД. Кредитополучателят е длъжен надлежно да посочи основанието за извършваните от него преводи към посочената в Договора за кредит банкова сметка на Кредитора, като постъпила парична сума без посочено основание за това ще се счита за невалидно плащане/погасяване с всички последици, произтичащи от това.

2. Задълженията по кредита се погасяват чрез равни дневни/седмични/месечни анюитетни вноски или равни дневни/седмични/месечни вноски по главница и намаляваща лихва, с/без гратисен период за главницата, съгласно условията в договора за кредит, като конкретният вид, размер и срокове за издължаване на погасителните вноски се определят в погасителен план, който е неразделна част от договора за кредит или е инкорпориран в него.

3. При постъпило плащане от страна на Кредитополучателя, който размер е недостатъчен да покрие ликвидните и изискуеми негови задължения по Договора за кредит, то те се погасяват в следната последователност: разноски, неустойки, лихви, главница.

4. Когато падежът на погасителна вноска е в неработен ден, Кредитополучателят издължава съответната вноска по кредита в последния работен ден преди датата на падежа. В случай, че падежът на погасителната вноска е в неработен ден и Кредитополучателят не издължи съответната вноска по кредита в последния работен ден преди датата на падежа, дължимата сума се отнася в просрочие от датата на договерения падеж – съответния неработен ден.

5. Кредитът се издължава във валутата, в която е предоставен.

6. Кредитополучателят може по всяко време от действието на договора за кредит предсрочно да погаси част или целия дълг по кредита. При предсрочно погасяване на задълженията по договора за кредит Кредотополучателят има право на намаляване на общите разходи по кредита, което се отнася до лихвите и разходите по обслужването на кредита за оставащата част от срока на договора.

7. Кредитополучателят може да даде съгласие за директен дебит /като представи надлежно оформено и подписано съгласие за директен дебит, прието за изпълнение от кредитна институция/, въз основа на което „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД да прибегне към събиране на дължимите вноски по Кредита, към събиране на вземанията си с настъпил падеж и в случай на предсрочна изискуемост от всички банкови сметки на Кредитополучателя, за които е налице съгласие за директен дебит.

VII. ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ, КОМИСИОНИ И ТАКСИ.

1. Размерът на дължимите лихви по предоставените  кредити се определя и издължава съгласно условията на договора за кредит и настоящите Общи условия.

2.1. Лихвените проценти, при които Кредиторът отпуска кредити, са фиксирани или плаващи и се определят конкретно в договорите за кредит;

2.2. При предоставен по реда на тези ОУ Кредит лихвените проценти се начисляват за период от 5 до 30 дни, така, както са посочени в Сайта към момента на сключването на договора за кредит, в самия договор за кредит и в Общите условия  по същия.

3. Първоначалният период на олихвяване започва от деня на сключване на договора за кредит. Лихвите върху редовната главница по кредита се начисляват ежедневно/ежеседмично/ежемесечно (според уговореното в договора за кредит), като заплащането им се дължи на последния работен ден от периода на начисляване (ден/седмица/месец), а лихвите за просрочие се начисляват ежедневно и са са незабавно изискуеми.

4. За настъпили промени в лихвените проценти Кредитополучателите биват незабавно уведомявани в офисите на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД и/или на  Сайта на Кредитора.

5. При несъгласие с променения размер на лихвения процент Кредитополучателят има право в десетдневен срок, считано от по-ранната от двете дати: на обявяване на промяната или на узнаването й, предсрочно да погаси задълженията си по кредита, ведно с уговорените лихви за срока на ползване на средствата по кредита, без да заплаща такса за предсрочно погасяване.

6. В Тарифа за лихвите, таксите и комисионните на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, както и в договорите за кредит, се определят дължимите от Кредитополучателя лихви, такси и комисиони.

7. Всички дължими такси, комисиони и разходи на Кредитора във връзка с извършеното финансиране, със сключването и изпълнението на договора за кредит са за сметка на Кредитополучателя. При прекратяване на договора за кредит, а също и при обявена предсрочна изискуемост на задълженията по договора за кредит посочените такси, комисиони и разноски остават дължими до пълното им погасяване, ведно със следващите се върху тях законни лихви. В случай, че са авансово заплатени от Кредополучателя те не подлежат на възстановяване и се задържат от Кредитора.

8. При поискване от страна на Кредитополучателя Кредиторът издава удостоверения и/или други документи във връзка с обслужването на договора за кредит, таксата за което е съгласно приетата от Кредитора и предоставена на Кредитополучателя тарифа.

VIIIОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

1. При забава на плащането на дължима погасителна вноска съгласно уговорения и действащ между страните погасителен план, считано от деня, следващ падежната дата, определена в договора за кредит, Кредиторът отнася размера на непогасените лихви и главница в просрочие, като уговореният лихвен процент, дължим върху цялата усвоена сума по кредита (главница), се увеличава с наказателна надбавка в размер на 10 % /десет на сто/.

2.1. В случай че Кредитополучателят не предостави на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД изисканата гаранция по кредита по реда и при условията на настоящите общи условия и уговореното в договора за кредит, той дължи неустойка в размер, посочен в Договора за потребителски кредит и/или в Общите условия към същия.

2.2. Неустойката се начислява на ден, считано от деня, следващ деня на настъпване на неизпълнението.

2.3. Неустойката  се дължи само за периода, в които не е надлежно осигурена от страна на Кредитополучателя изисканата от Кредитора гаранция по кредита.

2.4. Кредитополучателят е длъжен да погаси начислените му задължения за неустойка заедно със следващото плащане по кредита, дължимо съгласно погасителния план по договора за кредит. В случай че внесената от Кредитополучателя вноска по кредита е недостатъчна да погаси задълженията към Кредитора с настъпил падеж, задълженията ще бъдат погасявани съгласно раздел IX, т. 5 от настоящите общи условия.

3. В случай че поради пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора за кредит и настоящите Общи условия от страна на Кредитополучателят Кредиторът обяви за предсрочно изискуеми задълженията на Кредитополучателя, последният дължи неустойка за обезщетяване на настъпилите за Кредитора вреди от неизпълнението поради развалянето на договора  за кредит в размер на 25 % (двадесет и пет на сто) от непогасената към момента на обявяване на предсрочната изискуемост главница по договора за кредит.

4. Кредитополучателят дължи заплащането на всички разноски, които Кредиторът е извършил във връзка с принудително събиране на дължимите суми по договора за кредит, включително и не само пощенски и телефонни разходи, съдебни и арбитражни такси, такси по обезпечаване на дълга, такса за вещи лица, адвокатски възнаграждения, такси за различни удостоверения и преписи.

IXПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ

1. Кредиторът има право да обяви кредита за изцяло предсрочно изискуем в случаите, когато:

1.1. Кредитополучателят е нарушил което и да е от задълженията си по договора за кредит и настоящите Общи условия, както и при допуснато просрочие на изискуема вноска за главница, лихва или друго парично задължение, дължимо съгласно договора за кредит;

1.2. Кредиторът установи, че Кредитополучателят му е предоставил неверни данни, потвърждения, декларации, удостоверения, както и неистински документи и/или документи с невярно съдържание във връзка със сключването и изпълнението на договора за кредит;

1.3. При смърт на Кредитополучателя, както и при поставянето му под пълно или ограничено запрещение.

2.1. При допуснато пълно или частично просрочие на една погасителна вноска по договора за кредит с повече от 5 (пет) дни,Кредиторът има право да обяви задълженията на Кредитополучателя по договора за кредит за изцяло предсрочно изискуеми. Кредитополучателят ще се счита за надлежно уведомен от Кредитора за настъпването на предсрочната изискуемост на задълженията по сключения помежду им договор за кредит при изпращането на електронно съобщение до посочения от Кредитополучателя адрес на електронна поща, като потвърждение за получаването на същото уведомяване не е необходимо. Кредиторът има право да избере и друг начин на уведомяване, в случай на обявяване на задълженията по кредита за предсрочно изискуеми, съобразявайки посочената от Кредитополучателя в искането за кредит контактна информация;

2.2. При пълно или частично просрочие на изпълнение на задълженията по договора за кредит от страна на Кредитополучателя с повече от 90 (деветдесет) календарни дни, договорът се прекратява автоматично, като действието на прекратяването е занапред. Кредитополучателят дължи всички начислени до датата на прекратяването разноски, неустойки, застрахователни премии, лихви и главница.

3. Кредиторът може да уведоми Кредитополучателя за наличието на основания за обявяване на предсрочна изискуемост на задълженията му по договора за кредит, като по своя преценка му предостави срок за доброволно изпълнение. Уведомлението по предходното изречение се адресира до посочения от Кредитополучателя в искането за кредит и/или  договора за кредит адрес за кореспонденция, като уведомлението ще се счита за надлежно извършено и при изпращането на същото чрез електронно писмо до посочения от Кредитополучателя интернет адрес на електронната му поща. След изтичане на посочения в съобщението срок и в случай, че задълженията не бъдат доброволно изпълнени, настъпват последиците на предсрочната изискуемост.

4. В случай че Кредитополучател не погаси на падежа свое задължение по договор за потребителски кредит към „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, или погаси същото само частично, той дължи освен обезщетение за забава и направените за събиране на вземането разноски за напомнителни писма, телекомуникационни услуги и всички действия, извършени по преценка на Кредитора във връзка със събиране на просроченото задължение/я до окончателното му/им погасяване.

5. След обявяването на предсрочната изискуемост на задълженията на Кредитополучателя и едностранното прекратяване на договора от страна на Кредитора, Кредитополучателят дължи неустойка на Кредитора съгласно раздел VIII, т. 3 от настоящите Общи условия.

6. При извършването на частични плащания по договора за кредит от страна на Кредитополучателя, задълженията на същия се погасяват в следната последователност: разноски, застрахователни премии, неустойки, договорна лихва, главница.

XПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

1. Кредитополучателят може предсрочно да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит, като в този случай общите разходи по кредита, отнасящи се до лихвата и разходите за оставащата част от срока на кредита, се намаляват пропорционално.

2. В случай, че е уговорена фиксирана лихва за целия срок на договора за кредит, при предсрочно погасяване на кредита Кредитополучателят дължи на Кредитора обезщетение (неустойка) в размери, както следва:

2.1. обезщетение (неустойка) в размер 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, в случай че оставащият период от договора за кредит е по-голям от една година;

2.2. обезщетение (неустойка) в размер 0,5 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, в случай че оставащият период от договора за кредит е по-малък от една година;

3. обезщетението е дължимо и се заплаща едновременно с предсрочно погасяваната сума по договора за кредит.

XIПОТВЪРЖДЕНИЯ

1. С даване на съгласието си чрез електронно изявление, обективирано в електронен документ и/или подписването на настоящите Общи условия Кредитополучателят потвърждава, че:

1.1. Информацията, която е предоставил на Кредитора, включително всички данни, потвърждения, декларации, удостоверения, както и всякакви други документи във връзка със сключването и изпълнението на договора за кредит е актуална, вярна и пълна;

1.2. Уведомил е Кредитора за всички факти и обстоятелства, които биха повлияли на преценката му за кредитоспособността и отпускането на искания кредит при параметрите (размер, срок и обезпечения), за които е направено искането, и е сключен договорът за кредит, както и всички факти и обстоятелства, които биха повлияли на възможността на Кредитополучателя да обслужва задълженията си по договора за кредит съобразно уговорените срокове и условия;

1.3. Разкрил е на Кредитора всички свои задължения – частни и публични, като е потвърдил, че не е в неизпълнение по никое от тях;

1.4. Предоставените му от Кредитора средства ще се използват за целите, посочени в искането за кредит и сключения договор за кредит. В случай на противоречие между целите, посочени в двата документа, за обвързващи страните ще се считат тези, фигуриращи в договора за кредит;

1.5. Финансовото му състояние му позволява да изпълни произтичащите от договора за потребителски кредит задължения, както и че се е консултирал със специалист относно задълженията, които ще бъдат поети с договора за кредит;

1.6. Не сключва договора за кредит при грешка, измама, заплашване или крайна нужда и е информиран, че предлаганата от Кредитора лихвена ставка и съпътстващи отпускането и обслужването на договора за кредит разходи в друга кредитна и/или финансова институция е възможно да бъдат с по-малък размер. Договорените между страните по договора за потребителски кредит условия счита за разумни и отговарящи на пазарните изисквания и специфичния начин на отпускане на кредита и свързаните със същия рискове;

1.7. Разяснени са му всички задължения по сключването и изпълнението на договора за потребителски кредит, които смята за подходящи и приема;

1.8.С приемането на настоящите Общи условия и с сключването на договора/получаването на потвърждението от Кредитора за одобрение на искането за кредит, Кредитополучателят и третите задължени лица дават изричното си съгласие Кредиторът да прехвърля/предоставя за събиране вземанията си срещу тях на определени от него трети лица (кредитни бюра, финансови институции, агенции за събиране на вземания, адвокати и други физически и юридически лица) при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

XIIЛИЧНИ ДАННИ

1. С подаването на искането си за кредит Кредитополучателят декларира, че:

1.1. предоставя доброволно информацията, попълнена в искането за кредит, квалифицирана като лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), с оглед нуждите на сключването на договора за кредит и неговото изпълнение, за мониторинг на изпълнението, за упражняване на правата и изпълнение на задълженията на страните, произтичащи от договора за кредит или по силата на закона;

1.2. съгласен е и дава своето съгласие Кредиторът да обработва и използва предоставените от него лични данни, като предоставя информация за финансовото му състояние, включително относно отношенията им, породени от сключения договор за кредит, на други дружества и лица, с оглед изпълнението на сключения договор за кредит и за целите на събирането на вземанията на Кредитора в случай на неизпълнение на договора;

1.3. е запознат с възможността и е съгласен  Кредиторът, на основание чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни, по своя преценка да изпраща на посочените в искането за кредит, постоянен и настоящ адрес, телефонен номер, номер на факс, електронен адрес, електронна поща, съобщения за дължими суми по отпуснатия договор за кредит, включително за размера и датата на плащане на задълженията, както и всяка друга информация относно отпуснатия кредит, включително информация относно други предлагани продукти и услуги;

1.4. е съгласен „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД да извършва проверка на предоставените от него лични данни във всички бази данни, поддържани от различни институции, търговски дружества и др., като разкрива пред трети лица личните му данни, предоставени при искането респективно сключването на договора за кредит и/или получени от Кредитора по друг законен начин;

1.5. е уведомен, че срокът, за който Кредиторът ще съхранява, обработва и използва предоставените от него лични данни е 5 (пет) години, считано от датата на подаване на искането за кредит. Ако срокът за погасяване на задължението по договора за кредит е по-дълъг от 5 (пет) години или ако Кредиторът е предприел действия по принудително изпълнение, но в петгодишен срок изпълнението не е приключило, обработването на личните данни продължава до пълното погасяване на всички вземания на Кредитора;

1.6. е съгласен Кредиторът в качеството си на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от него лични данни (както и впоследствие предоставените), включително за случаите, в които между страните не бъде сключен договор за кредит, да проверява тяхната достоверност и актуалност посредством посещения на място в жилището и/или местоработата му, телефонни проверки, допитвания до банки и небанкови финансови и кредитни институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри, работодатели и др.;

1.7. е уведомен за правото си на достъп до отнасящите се за него лични данни, като изисква потвърждение от администратора на лични данни за обработването на личните му данни, целите на това обработване, получателите, на които се разкриват същите;

1.8. е съгласен Кредиторът да предоставя личните му данни на трети лица в случай на прехвърляне/предоставяне за събиране на вземанията на Кредитора срещу него на трети лица (кредитни бюра, финансови институции, агенции за събиране на вземания, адвокати и други физически и юридически лица) при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни;

1.9. е уведомен, че за попълнени и предоставени от него неверни данни носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

XIII. ЗАСТРАХОВКИ

1. Със сключването на договора за кредит Кредитополучателят, на основание чл. 199а от Кодекса за застраховането, дава съгласието си и упълномощава Кредитора от името и за сметка на Кредитополучателя да сключва или осигурява сключването и поддържа за целия срок на действие на Договора за кредит /включително и при удължаването на срока на същия/ застраховка върху живота и работоспособността на Кредитополучателя, както и върху имуществото, служещо като обезпечение (при наличие на първоначално или допълнително учредено вещно обезпечение по кредита). Застраховката се сключва в полза на Кредитора като трето ползващо се лице и първи по ред бенефициер по договора за застраховка, включваща задължение на застрахователя да изплати сумата на застрахователното обезщетение (застрахователната сума) по сметка на Кредитора до размера на непогасената част от кредита, заедно с лихвите и разноските към датата на плащането. Кредиторът определя по собствена преценка застрахователния интерес по договора за застраховка на живота и работоспособността на Кредитополучателя, както при сключването на договора за кредит, така и при продължаване на действието му, независимо от основанието за това.

2. Кредитополучателят заплаща застрахователната премия по сключената застраховка върху живота и работоспособността си. В случай, че в предварително уговорения срок след уведомяването за размера на застрахователната премия Кредитополучателят не погаси задълженията по сключения застрахователен договор, Кредиторът има правото да заплати същите от името и за сметка на Кредитополучателя, като заплатените от Кредитора суми формират задължение за Кредитополучателя и се включват в дължимите от него погасителни вноски по кредита съгласно посоченото в договора за кредит и/или погасителния план към същия.

3. В случай на настъпване на застрахователно събитие Кредиторът има право да се удовлетвори предпочтително от полученото застрахователно обезщетение (застрахователна сума). Сумата на полученото застрахователно обезщетение (застрахователна сума се използва за погасяване на задълженията на Кредитополучателя по Договора за кредит, освен ако страните се договорят изрично за друго. Когато получената сума превишава задълженията на Кредитополучателя по кредита, Кредиторът изплаща разликата до пълния размер на полученото

застрахователно обезщетение (застрахователна сума) на Кредитополучателя, след като последният посочи сметка, по която плащането да бъде извършено.

4Наличието на застраховка „Живот” на Кредитополучателя, по която Кредиторът е ползващо се лице, не освобождава Кредитополучателя, съответно наследниците на същия, от изпълнение на задълженията по договора за кредит и по настоящите Общи условия, освен за сумата, платена от Застрахователя, с която сума се погасяват задълженията по отпуснатия на Кредитополучателя кредит.

5. Със сключването на Договора за кредит при настоящите общи условия, Кредитополучателят декларира, че е получил от Кредитора цялата информация във връзка със сключването и изпълнението на застрахователния договор, включително Общите условия по застраховката и информация за застрахователя, предмета на застраховката, застрахователната сума, срока на застраховката и ползващите се лица.

6. В случай, че Кредитополучателят погаси предсрочно задълженията си по отпуснатия кредит /включително платените застрахователни премии от Кредитора за сметка на Кредитополучателя/, Кредиторът не дължи връщане на платени към момента на погасяването застрахователни премии по сключени застрахователни договори, съгласно уговореното в Договора за кредит и настоящите общи условия. Кредиторът може да предложи на Кредитополучателя застраховка „Кредитна протекция”, покриваща горепосочените рискове, както и безработица в резултат на уволнение, съгласно Кодекса на труда.

XIVПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът за кредит се прекратява в следните случаи:

1.1. При изтичане на уговорения срок, при условие, че Кредитополучателят е погасил общия размер на задълженията си по договора за кредит;

1.2. При изтичане на една седмица от направено писмено предизвестие, отправено от всяка от страните до другата. В случай, че предизвестието е отправено от страна на Кредитополучателя, то същият следва да погаси всички дължими суми по договора за кредит (главници, лихви, такси, комисиони, разноски) в пълен размер, като само в този случай отправеното предизвестие ще породи своето действие;

1.3. По взаимно съгласие на страните;

1.4. Едностранно от Кредитора при неизпълнение от страна на Кредитополучателя на негово задължение по договора за кредит и настоящите Общи условия;

1.5. Съгласно т. 2.2, раздел IX от настоящите общи условия.

XVОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. При различия между условията на настоящите Общи условия и договора за кредит се прилагат клаузите на съответния договор за кредит.

2. При различия между условията на настоящите Общи условия и императивните разпоредби на закона се прилага действащият закон.

3. Всички възникнали по време на действие на Договор за потребителски кредит спорове и разногласия между страните ще бъдат решавани чрез преговори, а постигнатите договорености се оформят в писмени споразумения, които се превръщат в неразделна част от Договора.

4. Всички съобщения /писма, покани, кратки текстови съобщения (SMS), електронни писма/, ще се считат  за доставени /съответно адресатът ще се счита уведомен/ до другата страна, ако същите бъдат доставени на адреса и/или електронната поща, посочени от Кредитополучателя в искането за отпускане на потребителски кредит, респективно в сключения договор за кредит /или при надлежно подаден към другата страна променен адрес/, а за „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД – посочения в договора за кредит адрес.

5. Със сключване на договора за потребителски кредит и приемане на настоящите общи условия страните по него дават съгласието си всяко изпратено на посочения адрес за кореспонденция /настоящ и/или постоянен/ съобщение с препоръчано писмо с обратна разписка да се счита за получено на датата, на която е доставено на адреса, независимо дали фаткически е било получено или е останало непотърсено при съответния куриер.

6. “КРЕДИТ ПЛЮС” ООД  си запазва правото за индивидуален подход при извършване на оценка на кредитоспособността на Кредитоискателите и отпускане на исканото финансиране, включително при параметри, различаващи се от посочените в РАЗДЕЛ IV „УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ”, касаещи включително, но не само наличието на непрекъснати осигурителни права, наличието на доходи от непрекъснато трудово или служебно правоотношение, дейност като едноличен търговец, доходи по договори за управление и др.

7. „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия като дружеството уведомява своевременно Кредитоискателите/Кредитополучателите за настъпилите промени и последната актуализация в офисите на дружеството и/или на интернет страницата си.

8. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки сключен от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД договор за кредит от разстояние.6. Всички съобщения, уведомления и изявления на страна по договора за кредит във връзка с отношенията по него ще се считат за узнати/получени от другата страна, ако бъдат доставени на адресите за кореспонденция, попълнени от страните в Договора, съответно изпратени по факс, или по електронна поща (е-mail) или съобщение по телефон (SMS), посочени на лицето в съответните полета в група „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА”. При промяна на адреса на Кредитополучателя, същият е длъжен да уведоми незабавно в писмена форма Кредитора, като посочи новия си адрес, като до получаването на уведомлението за новия адрес, всички съобщения, достигнали до стария адрес ще се считат за надлежно отправени до и получени от Кредитополучателя.

9. Със сключване на Договора Кредитополучателят удостоверява изричното си съгласие да получава съобщенията по начините и чрез средствата, посочени в предходната точка.

10. Кредиторът има право по всяко време от действието на сключения между страните договор за кредит или след изтичането му, респективно обявяване на задълженията на Кредитополучателя по същия за предсрочно изискуеми, да прехвърли правата си по този Договор на избрано от него трето лице без да е нужно предварително да получи съгласието на Кредитополучателя.

11. В случай на неизпълнение от страна на Кредитополучателя на задълженията по договора за кредит „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД има право да инициира телефонни обаждания и провежда разговори с Кредитополучателя, да му изпраща електронни съобщения, кратки текстови съобщения, стикери и писма, чрез които действия го уведомява за нарушаването на договорните условия.

12. Кредитополучателят има право да подава жалби до „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД, свързани със сключването и изпълнението на сключения помежду им договор за кредит. Жалбите се подават в писмен вид на хартиен или друг траен носител, на актуалните адреси на страните /посочени в Договора за кредит или променени такива, за която промяна е информирана насрещната страна/. При непроизнасяне в срок от 30 дни по жалбата или при решение на Кредитора, което не удовлетворява исканията на Кредитополучателя, спорът може да се отнесе за разглеждане към арбитраж.

13. В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде обявена за нищожна, унищожаема, относително недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от съд или компетентна юрисдикция, то останалите разпоредби остават в сила.

14. Всички въпроси и спорове във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението и прекратяването на договорите за кредит, както и за попълването на празноти в договорите за кредит, сключени във връзка с предоставено от „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД финансиране на физически лица, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (АС при БТПП) съгласно неговия Правилник, като седалището на арбитража ще бъде гр. София. Решението на АС при БТПП е окончателно и обвързващо страните. Настоящата клауза се прилага доколкото в договора за кредит не е предвидено споровете между страните да се отнасят до друга компетентна юрисдикция (съд или арбитраж) |.

 

Тези Общи условия са приети от Общото събрание на съдружниците на „КРЕДИТ ПЛЮС” ООД с решение от 21.11.2014 г. и са в сила от датата на утвърждаването им.


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД

 

1.      ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД, (наричано за кратко „дружеството“ или „Администратора“) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202475916, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Гоце Делчев №100, бл.22, вх.Б, ет.7, ап.12 и Интернет страница http://www.creditplus.bg/.

1.2.   „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД извършва дейност в областта на кредитирането посредством издаване и администриране на средства за плащане като пътнически чекове; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване с ценни книги извън случаите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции; парично брокерство; консултационна дейност в областта на търговските дружества; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

1.3.   „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни (наричан по-долу „ЗЗЛД“).

1.4.   С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу за краткост „Политика“) „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие с българското законодателството, ОРЗД и добрите практики, „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД е взело необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

 

Запознаването с настоящата Политика преди използване на нашите услуги е наложително, тъй като предоставянето им е свързано със събиране на определени категории лични данни, необходими на „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД за пълноценното предоставяне на услугите.

 

2.      ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА

2.1.   С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД цели да информира физическите лица относно:

2.1.1.     целите и средствата на обработване на личните данни;

2.1.2.     получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

2.1.3.     основанието за обработване на личните данни /задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните/, както и последиците при отказ за предоставянето им;

2.1.4.     информация за правото на достъп, за правото на коригиране и заличаване на събраните данни.

 

3.      ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

3.1.   „Лични данни“ - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

3.2.   „Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработването на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

3.3.   „Обработване“ - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3.4.   „Администратор“ - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, Администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

3.5.   „Съвместни Администратори“ – когато двама или повече Администратори съвместно определят целите и средствата за обработване на лични данни, те са съвместни Администратори;

3.6.   „Обработващ лични данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора

3.7.   „Регистър“ - означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

3.8.   „Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

3.9.   „Съгласие на субекта на данните“ - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

3.10.                   „Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработването на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

3.11.                   „Профилиране“ - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

3.12.                   „Нарушение на сигурността на лични данни“ - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

3.13.                   „Основно място на установяване“ – седалището на Администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център. Ако Администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която Администраторът работи, за да действа от името на Администратора и да се занимава с надзорните органи.

3.14.                   „Получател“ - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

3.15.                   „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, Администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на Администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни

3.16.                   Разкриващ лични данни” – страна по Договор, която предава лични данни на физически лица на Получател лични данни

 

4.      ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ И СРОК, ЗА КОЙТО СЕ СЪХРАНЯВАТ СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

4.1.   „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД обработва лични данни на следните основания:

4.1.1.     Въз основа на свободно, информирано и изрично съгласие на субекта на данните;

4.1.2.     При наличие на законово задължение за обработване на данните;

4.1.3.     При сключване или изпълнение на договор, както и за действия, предхождащи сключването на договор;

4.1.4.     Когато това е необходимо за защита на жизненоважни интереси на физическото лице или легитимният интерес на Администратора, при положение че той не противоречи на законните интереси на физическото лице

4.2.   „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД обработва лични данни, предоставени от служители, клиенти, възложители, доставчици, контрагенти и други физически лица, за които се отнасят данните във връзка с предоставяне на услуги от предмета на дейността си, както и за подготовка и сключване на договори.

4.3.   „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД обработва и лични данни, които не са получени от физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с конкретна услуга, като лицето, предоставило тези данни на „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД се задължава:

4.3.1.     да предостави на третото лице данни за Администратора;

4.3.2.     да уведоми третото лице за целите, категориите предоставени данни и категориите получатели на тези данни;

4.3.3.     да предостави информация за правото на достъп и на коригиране на лични данни на лицето, за което се отнасят.

4.4.   Личните данни, събирани от „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД, се обработват за срока на действие на правоотношението, във връзка с което са събрани, или за срок, определен в нормативен акт от законодателството на Република България и Европейския съюз. При дадено изрично съгласие от субекта на лични данни за обработване в по-дълъг срок, личните данни се унищожават след изтичането на този срок или при оттегляне на съгласието за обработване от съответния субект.

 

5.      СРЕДСТВА, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

5.1.   „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или други неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване и унищожаване.

5.2.   „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като с писмен договор определя целите и обемът на задълженията, възложени от Администратора на обработващия данните, при наличие на релевантно правно основание, съгласно изискванията на ОРЗД/ЗЗЛД. Обработващи от името на „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД се явяват например служителите на Администратора, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица са надлежно регламентирани във вътрешни актове на Администратора, както и в трудовите характеристики на съответните служители. Обработващи са и трети лица извън структурата на Администратора, на които е възложено обработването на лични данни от името на Администратора.

5.3.   Посочените действия по обработване се извършват при спазване на следните принципи:

5.3.1.     Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни;

5.3.2.     целесъобразност на обработването на лични данни;

5.3.3.     пропорционалност на обработването на лични данни;

5.3.4.     актуалност на обработваните лични данни;

5.4.   Във връзка с изпълнение на нормативно установени задължения и преддоговорни, и договорни отношения, при осъществяване на своята дейност, „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД обработва лични данни на своите служители, клиенти и на трети лица, за следните цели:

5.4.1.     администриране на трудовоправни отношения: лични данни на лица, кандидатстващи за работа и служители по повод съществуващо трудово правоотношение (обработването на данни е най-често вследствие на изпълнение на нормативно установени задължения на Администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на законодателството, регламентиращо дейността му, финансово-счетоводната дейност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, дейността по управление на човешките ресурси, автоматичния обмен на информация в областта на данъчното облагане и други);

5.4.2.     администриране на договорни отношения: лични данни на лица преди договор за услуга и настоящи клиенти (включително когато е дадено изрично съгласие или обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на лицето).

 

6.      КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

6.1.   Категории лични данни, които „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД обработва за осъществяване на своята дейност:

6.1.1.     Свързани с физическата идентичност на физическите лица – име, ЕГН, паспортни данни, адрес, телефон, е-mail, и др.;

6.1.2.     Свързани с икономическата идентичност – имотно и финансово състояние, участие и/или притежание на дялове, ценни книжа в дружества, наличие на публични задължения, данни, необходими за идентифициране за целите на данъчното законодателство на територията на юрисдикцията, където лицето е местно лице за данъчни цели, данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция, функция на контролиращи лица и др.;

6.1.3.     Свързани със социалната идентичност – образование, трудова дейност, гражданство, постоянно местопребиваване;

6.1.4.     Свързани със семейната идентичност - семейно положение, родствени връзки и др.;

6.2.   Лични данни, отнасящи се до здравословното състояние, се обработват само по отношение на служителите, във връзка с изпълнение на нормативно установени задължения на „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД в областта на трудовото и осигурително законодателство, при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и/или на правен акт на Република България, уреждащ материята.

6.3.   „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД не обработва лични данни, които:

6.3.1.     разкриват расов или етнически произход;

6.3.2.     разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

6.3.3.     се отнасят до генетични и биометрични данни, които се обработват за целите единствено на идентифицирането на физическо лице;

6.3.4.     се отнасят до сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице или до човешкия геном.

 

7.      РЕГИСТРИ

7.1.   „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД води следните регистри на дейностите по обработване на лични данни:

7.1.1.     Персонал

7.1.2.     Клиенти

7.1.3.     Контрагенти

7.1.4.     Видеонаблюдение

 

8.      ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

 

8.1.   Право на информация, достъп до личните данни и преносимост на данните

8.1.1.     Субектът на данни има право на информация за целите на обработване на личните му данни, която му се предоставя при събиране на личните му данни и при последваща промяна на целите на обработването.

8.1.2.     Субектът на данни има правото да изисква потвърждение дали се обработват негови лични данни и да получи информация относно вида лични данни, обработвани от „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД, които го засягат лично. Тази информация следва да бъде предоставена независимо от мястото, където личните данни се обработват. Субектът на данни може да отправи искане за достъп до лични данни към администратора, включително чрез отговорника за защита на личните данни на „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД.

8.1.3.     Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин, субектът на данните има и правото да получава отнасящите се до него лични данни, които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предава на друг администратор. Това право се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. При упражняването на това право „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД съдейства на субекта като му предостави, по възможност, обработваните за него лични данни в желания от него формат, който трябва да бъде структуриран, в широко използван и пригоден формат за машинно четене. Тази информация се предоставя на субекта съгласно приета от „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД процедура за предоставяне на информация на субекта на лични данни.

 

8.2.   Право на корекция

8.2.1.     Ако съхраняваните лични данни са некоректни или непълни, субектът на данни може да изиска те да бъдат коригирани.

8.2.2.     Субектите на данни са отговорни за предоставянето на коректни лични данни на Администратора. В допълнение към това, субектът на данните следва да информира Администратора относно всякакви релевантни промени в личните му данни, като, но не само, промени в адреса или името на субекта.

 

8.3.   Ограничаване на обработването

8.3.1.     Във всеки момент от обработването на личните данни, субектът на данни може да поиска от Администратора да ограничи използването на личните му данни за част или всички цели на обработването, за което субектът е дал съгласие.

8.3.2.     Субектът на данни има право да изиска от Администратора да ограничи обработването на данните му в следните случаи:

8.3.2.1.           точността на личните данни се оспорва от субекта на данни, за срока, който е необходим да се извърши проверка на точността на личните данни

8.3.2.2.           когато обработването е неправомерно, но субектът на данни не желае личните му данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това да се ограничи използването им

8.3.2.3.           когато Администратора не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данни ги изисква за установяването, упражняването или за защитата на правни претенции

8.3.2.4.           субектът на данни е възразил срещу обработването и е в очакване на проверка от страна на Администратора дали законните му основания имат преимущество пред неговите интереси.

8.3.3.     Когато обработването на данни е ограничено съгласно условията на т.8.3.2., такива данни се обработват, с изключение на съхранението им, само със съгласието на субекта на данни или в случай на необходимост от установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защитата на правата на други физически лица или поради важни основания от обществен интерес.

 

8.4.   Отказ на искане за информация, корекция или ограничаване на обработването на лични данни

8.4.1.     Ако искането за информация, корекция или ограничаването на обработването бъде отказано, субектът на данни ще бъде информиран относно причината за съответния отказ.

8.4.2.     Отказът се прави във вида на подаденото искане от субекта и следва да бъде мотивиран.

8.5.   Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

8.5.1.     Субектът на данни има право да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, ако:

8.5.1.1.           данните вече не са необходими за първоначалната цел и не съществува нова законосъобразна цел

8.5.1.2.           законното основание за обработването е съгласие на субекта на данни и той оттегли това съгласие, и липсва друго правно основание за обработване

8.5.1.3.           субектът на данни възразява срещу обработването на данни и липсва друго правно основание за обработване

8.5.1.4.           личните данни са били обработвани незаконосъобразно

8.5.1.5.           личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение, произтичащо от законодателство, което се прилага спрямо Администратора

8.5.1.6.           личните данни са събрани във връзка с предлагане на услуги на информационното общество на субект на данни – дете.

8.5.2.     При упражняване на това право от страна на субекта на данни, Администраторът указва на субекта по какъв начин изтриването ще засегне отношенията между тях занапред.

8.5.3.     Правото на изтриване на данните на субекта на данни не следва да се прилага от дружеството, доколкото обработването е необходимо:

8.5.3.1.           за изпълнение от Администратора на правно задължение, предвидено в законодателството, което изисква обработване на данните

8.5.3.2.           за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на Администратора.

 

8.6.   Право на възражение

8.6.1.     Субектът на данни има право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него. Администраторът прекратява обработването на лични данни, освен ако не докаже, че съществува законово основание за продължаване на обработването.

8.6.2.     Освен това, всеки субект на данни има право да възрази, ако личните му данни се ползват за рекламни цели (директен маркетинг) или за цели, свързани с проучване на пазара или общественото мнение. В този случай личните данни следва да бъдат блокирани и да не бъдат използвани за съответните цели.

 

8.7.   Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

8.7.1.     Субектът на лични данни има право да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време с отделно искане, отправено до Администратора.

8.7.2.     Администраторът указва на субекта по какъв начин изтриването ще засегне отношенията между тях занапред.

 

8.8.   Искания и жалби. Средства за правна защита на субекта на данни.

8.8.1.     Субектът на данни има право да подава искания и жалби до Администратора, свързани с обработването на личните му данни, на които Администраторът реагира в съответствие с приета процедура.

8.8.2.     За упражняване на тези свои права, Субектът се обръща към Администратора чрез искане в свободен текст, отправено на имейл …….. или чрез писмо, изпратено до адрес: гр. София 1517, бул. Ботевградско шосе 247, на което Администраторът реагира в съответствие с приета процедура.

 

8.9.   Право да изрази съгласие за обработване на личните му данни

8.9.1.     За наличие на съгласие Администраторът се приема само в случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие, без върху него да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, не е валидно основание за обработване на лични данни.

8.9.2.     Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между Администратора и субекта, за да е налице съгласие. Администраторът следва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване.

8.9.3.     В повечето случаи, съгласието за обработка на лични данни се получава рутинно от Администратора, като се използват стандартни документи за съгласие, например, когато нов клиент подписва договор или по време на набиране на нов персонал.

8.9.4.     При обработване на лични данни на деца, Администраторът следва да получи разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.). Това изискване се прилага за деца на възраст под 16 години (освен ако държавата-членка не е предвидила по-ниска възрастова граница, която не може да бъде по-ниска от 13 години).

 

8.10.                   Право на представителство

8.10.1. Субектът на данни може да упълномощи друго лице да упражнява правата по т. 8.1. до т. 8.8. от настоящата политика.

8.10.2. Упълномощаването следва да бъде изрично и направено в писмена форма.

8.10.3. При всяко едно упражняване на правата на субекта на данни, пълномощникът е длъжен да представи копие от пълномощното си на Администратора или на обработващият лични данни от името на Администратора.

 

9.      ОБЩИ ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО И СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1.   Допустимост на обработването на данните

9.1.1.     Обработването на лични данни е допустима единствено ако субектът на данните се е съгласил с това, ако е налице законово задължение за обработка на данните, при сключване или изпълнение на договор, когато е необходимо за защита на жизненоважни интереси на физическото лице или легитимният интерес на Администратора, при положение че той не противоречи на законните интереси на физическото лице. Допустимостта на обработването на личните данни е предпоставка за предаване на лични данни.

9.1.2.     Съгласието следва да бъде декларирано в писмена форма или въз основа на други законово допустими средства, а субектът на данните трябва да бъде уведомен предварително относно целта на обработването и възможността за предаване на лични данни на трети страни. Върху предоставянето на съгласие се поставя акцент, когато се включва в други декларации, така че да бъде ясно за субекта на данните.

9.2.   Предвидена цел

9.2.1.     Лични данни могат да бъдат събирани единствено за изчерпателно изброените цели и не могат да бъдат обработвани за цели, различни от предвидените.

9.2.2.     Целта на събиране и обработване на данните трябва да бъде съобразена от Администратора при допълнително обработване и съхраняване на такива данни.

9.2.3.     Промени в целта са допустими единствено със съгласието на субекта на данните или ако това е разрешено от местното законодателство на съответната държава, от която са получени личните данни.

9.3.   Икономия на данните

9.3.1.     Обработването на лични данни трябва да бъде необходимо за предвидената цел.

9.3.2.     Наличните възможности за анонимизация или въвеждане на псевдонимизация за личните данни трябва да се използват на ранен етап, доколкото това е възможно и рентабилно за предвидената защитна цел.

9.4.   Качество на данните

9.4.1.     Личните данни трябва да бъдат фактически верни и, доколкото е необходимо, актуални.

9.4.2.     Администраторът предприема подходящи и разумни мерки за коригиране или изтриване на неправилните или непълни данни.

9.5.   Сигурност на данните

9.5.1.     Администраторът на данните въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да осигури необходимата сигурност на данните.

9.5.2.     Тези мерки се отнасят в частност до компютрите (сървъри и работни места), мрежите и комуникационните връзки и приложения, като те са инкорпорирани в системата за управление на ИТ сигурността, чрез подходящи мерки за защита на тези данни от изтриване по погрешка, неоторизирано изтриване или изгубване (информация в тази връзка е представена в Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза).

9.6.   Поверителност на обработването на данните

9.6.1.     Единствено оторизиран персонал, който се е ангажирал да спазва изискванията за поверителност на данните, има право да участва в обработването на лични данни.

9.6.2.     На служителите е забранено да използват такива данни за лични цели или да ги предоставят на неоторизирани дружества и трети страни. Неоторизирани в този контекст означава и използването на лични данни от служители, които не се нуждаят от достъп до такива данни, за да изпълняват служебните си отговорности.

9.6.3.     Задължението за поверителност продължава да действа и след прекратяване на трудовите/гражданските/служебните правоотношения с Администратора.

 

10.  МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1.                   „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД осигурява сигурността на личните данни съгласно принципите, заложени в ОРЗД/ ЗЗЛД като взема подходящи и достатъчни технически и организационни мерки, за да осигури защита на данните от загуба, кражба, злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

 

10.2.                   Технически мерки за защита на личните данни

10.2.1. За осигуряване на достатъчна защита на обработваните лични данни, „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД използва технически мерки като, но не само, защита от вируси, защитна стена, опция за криптиране/ шифроване и други.

10.2.2. Администраторът определя защитени зони за съхраняване на физическите носители на лични данни, достъпът до които се определя съгласно процедурни правила.

10.2.3. Администраторът въвежда следните мерки за ограничаване на достъпа до физическите носители на данни като, но не само, ключалки с високо ниво на защита на вратите на офиса на Администратора, както и на вратите, осигуряваща достъп до сградата, в която се намира офиса; заключване на шкафовете, в които се намират хартиени носители на данни.

 

10.3.                   Организационни мерки за защита на личните данни

10.3.1. „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД приема вътрешни правила, с които се определят нивата на чувствителност на обработваните лични данни (информация), въз основа на които се създават отделни категории лични данни, които биват обработвани за конкретни цели. Отделните категории лични данни се обособяват в регистри с лични данни. С вътрешните правила се определя както редът за достъп до тези регистри, така и лицата, които имат право да ги достъпват, респективно обработват съхранените в тях лични данни.

10.3.2. Администраторът приема процедурни правила, определящи мерките и реда за физически достъп и защита на личните данни, които са задължителни за всички служители, които извършват обработване на лични данни

10.3.3. Всички лични данни следва да са достъпни само за тези служители/ обработващи лични данни, в чиито задължения е включено обработването на конкретните данни, а достъпът се осъществява само в съответствие с приетите вътрешни правила за контрол на достъпа.

10.3.4. Всички служители на Администратора са отговорни за гарантирането на сигурността при съхранението на данните, които обработват, както и за това, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети лица, освен ако Администраторът не е предоставил такива права на тези трети лица въз основата на писмен договор или клауза за поверителност.

10.3.5. Администраторът въвежда политика на „чистото бюро“, с която всички служители, които обработват лични данни се запознават и прилагат. Записите върху хартиен носител не трябва да се оставят там, където могат да бъдат достъпни за неоторизирани лица и не могат да бъдат изваждани от определените защитени помещения без изрично  разрешение. Веднага щом хартиените документи вече не са необходими за текущата работа по обработване на лични данни, те следва да бъдат архивирани по съответния ред, а ако липсва основание за тяхното архивиране, следва да бъдат унищожени в съответствие със създадена за това процедура.

10.3.6. Личните данни могат да бъдат изтривани или унищожавани само в съответствие с приетата от Администратора процедура. Записите на хартиен носител, чиито срок за обработване е изтекъл, следва да бъдат нарязани (шредирани) и унищожени като "поверителни отпадъци". Данните върху твърдите дискове на неизползвани персонални компютри трябва да бъдат изтрити или дисковете унищожени, съгласно въведените процедури.

10.3.7. Обработването на лични данни извън обектите на Администратора се осъществява съгласно съответните процедурни правила и е допустимо с изрично писмено съгласие на прекия ръководител на обработващия лични данни или на Администратора.

10.3.8. Администраторът с вътрешен акт определя реда за контрол на отделянето на лични данни. Тези правила съдържат мерки, които да гарантират, че данните, събирани за различни цели, могат да се обработват отделно от оторизираните служители/ лица.

10.3.9. Във връзка с мерките, гарантиращи защитата на личната информация срещу случайно унищожаване или загуба, Администраторът определя процедури за възстановяване на наличността на лични данни след физически или технически инцидент. С оглед изпълнение на тези задължения, Администраторът осигурява необходимите технически средства като, но не само, сървъри, компютърна мрежа, облачно пространство.

 

10.4.                   Отговорник по защита на данните

10.4.1. „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД определя Отговорник по защита на личните данни (ОЗЛД). Отговорникът е служител на Администратора. Ролята на това лице е да следи за спазването на настоящата Политика в предприятието на Администратора и да гарантира възможността за доказване на съответствието на обработването на лични данни в съответствие със законодателството за защита на личните данни.

10.4.2. ОЗЛД разработва и внедрява изискванията за защита на личните данни съгласно разпоредбите на настоящата Политика. ОЗЛД извършва управление на сигурността и риска по отношение на съответствието с настоящата Политика.

10.4.3. ОЗЛД отговаря за администриране и обработване на исканията и жалбите, отправени от субекта на данни към Администратора. ОЗЛД дава необходимите разяснения на служителите на Администратора по повод спазване защитата на личните данни.

10.4.4. ОЗЛД периодично изготвя и представя отчети на Администратора във връзка с прилагане на настоящата Политика, нормативните разпоредби, уреждащи защитата на лични данни, както и за съответствието на осигурената защита на личните данни в предприятието с нормативните изисквания в тази област.

 

11.  СЪХРАНЯВАНЕ, УНИЩОЖАВАНЕ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЛИЧНИ ДАННИ

11.1.                   Съхраняване

11.1.1. 11.1. „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за период, по-дълъг от необходимия за осъществяване на обработването, за което е дадено съгласието на субекта на лични данни и с оглед на целите, за които са били събрани. Съхраняване на лични данни за по-дълъг период е допустимо и без изричното съгласие на субекта на данни, ако е предвидено в нормативен акт на вътрешното законодателство или на правото на Европейския съюз

11.1.2. Администраторът може да съхранява данни за по-дълъг период от необходимия за извършване на обработването, за което е дадено съгласие и в случаите, когато личните данни ще бъдат обработвани за целите на архивиране в обществен интерес, научни или исторически изследвания и за статистически цели, и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните

11.1.3. Периодът за съхраняване на всяка категория лични данни, обособена в отделен регистър, се определя в приета от Администратора процедура. В тази процедура са посочени критериите, използвани за определяне на периода на съхранение, включително всякакви законови задължения вменени на Администратора по отношение съхранение на данните.

11.1.4. Процедурата за съхранение и унищожаване на данните, както и правилата за унищожаване на информацията върху физически носители се прилагат във всички случаи.

11.2.                   Унищожаване

11.2.1. Личните данни трябва да бъдат унищожени сигурно, съгласно принципа за гарантиране на подходящо ниво на сигурност и приетата от Администратора процедура.

11.2.2. Спазването на процедурата е задължително с оглед гарантиране защитата срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане на данните, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

11.3.                   Инвентаризация

11.3.1. Администраторът създава процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за справяне с възможните рискове при обработване на събираните лични данни.

11.3.2. При инвентаризацията на данните и при тяхното обработване се извършва оценка на въздействието на риска на личните данни, чиято методология и елементи са уредени с приета от Администратора Методология за извършване на оценка на въздействието върху защитата на лични данни. Определянето на рисковете съгласно тази методология се прилага и по отношение на обработването, предприето от други организации от името на Администратора.

11.3.3. Администраторът управлява всички рискове, идентифицирани в оценката на въздействието, с цел да се намали вероятността от несъответствие с правилата, въведени с ОРЗД/ ЗЗЛД. Когато вид обработване може да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица, по-специално с използване на нови технологии и като се вземат предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, преди да пристъпи към обработване, Администраторът следва да извърши оценка на въздействието на предвидените операции по обработване върху защитата на личните данни. Една обща оценка на въздействието може да разглежда набор от подобни операции по обработване, които представляват подобни високи рискове;

11.3.4. Когато в резултат на Оценката на въздействието е ясно, че Администраторът ще обработва лични данни, които поради висок риск биха могли да причинят вреди на субектите на данни, решението дали обработването да продължи или не, трябва да бъде предадено за преглед от страна на ОЗЛД;

11.3.5. Ако ОЗЛД има сериозни опасения или относно потенциалната вреда или опасност, или относно количеството на съответните данни, то следва да изготви доклад до надзорния орган /КЗЛД/;

11.3.6. ОЗЛД, прави периодичен преглед на първоначално инвентаризираните данни, преразглежда вписаната информация в „Регистъра на дейностите по обработване“ с оглед всякакви промени в дейностите на Администратора.

 

12.  ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

12.1.                   Администраторът на лични данни има право да разкрие обработваните лични данни само на следните изчерпателно изброени категории лица:

12.1.1. физически лица, за които се отнасят данните

12.1.2. лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт или

12.1.3. лица, за които правото произтича по силата на договор.

12.2.                   С цел предоставяне на услуги, Администраторът разкрива информация /необходими лични данни/ за изпълнението на поето договорно задължение към субекта на лични данни. Администраторът предоставя лични данни на трети страни, които предоставят услуги от негово име въз основа на изрична писмена инструкция/ писмен договор. Тези трети страни нямат право да използват или разкриват данните извън целите, за които са им предоставени, освен когато това е необходимо за извършване на услуги от името на Администратора или за съобразяване със законови изисквания. Целите за обработване на предоставените лични данни са изрично определени в писмената инструкция/ писмения договор, въз основа на който данните са предоставени на третото лице. Третите лица (обработващи на лични данни) са задължени да осигурят необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни, предоставяни от Администратора или по-големи;

12.3.                   Администраторът разкрива получените лични данни на негови  филиали, франчайзополучатели, дилъри и съвместни партньори въз основа на изрична писмена инструкция или писмен договор. Тези лица могат да използват информацията за целите, описани в настоящата Политика за защита на личните данни. При предоставено изрично съгласие от субекта на лични данни, последните могат да бъдат споделени с трети страни въз основа на писмен договор, за техни собствени цели, като например предлагане на продукти и услуги, които могат да представляват интерес за субекта на данни;

12.4.                   Администраторът разкрива лични данни на компетентни органи/ лица с оглед организиране защитата на законните си права и интереси при иницииране на заповедни, арбитражни, охранителни, искови и други производства;

12.5.                   Администраторът разкрива лични данни за субекти, чиито лични данни обработва, когато е задължен за това по закон, подзаконов нормативен акт, международен договор или акт на правото на Европейския съюз, или във връзка със съдебна процедура, в отговор на искане от държавни органи, (например правоприлагащи или разследващи органи), или при съмнение за сериозно и незаконосъобразно засягане законните права и интереси на субектите на правото.

 

13.  ОБУЧЕНИЕ

13.1.                   Като има предвид уредбата на защитата на личните данни на физически лица и засилените мерки за защита на личните данни, въведени с ОРЗД/ ЗЗЛД, „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД отчита необходимостта от провеждане на първоначално и последващо обучение на своя персонал, в задълженията на който е включено обработването на лични данни на физически лица от името на Администратора.

13.2.                   Първоначалното и последващите обучения имат за цел да информират служителите относно установените правила и процедури за спазването на настоящата Политика и приложимата нормативна уредба в сферата на защита на личните данни, както и други въпроси, свързани със защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

13.3.                   Чрез обученията на работниците и служителите се цели постигане на тяхната осведоменост относно вече наличните или нововъзникнали изисквания относно защитата на личните данни, както и предприетите от Администратора мерки в съответствие с тях.

 

14.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И РОЛИ

14.1.                   Отговорникът по защита на данните следи за правилното разпределение на отговорностите на служителите във връзка със защитата на данните съобразно правилата и процедурите на Администратора за обработване на личните данни.

14.2.                   Отговорникът по защита на данните следва да гарантира, че всички служители, които имат текущи задължения, свързани с лични данни и операции по обработване, както и тези с постоянен/редовен достъп до лични данни, показват съответствие с изискванията за защита на личните данни.

14.3.                   Служителите трябва да могат да докажат компетентност в разбирането си относно изискванията за съответствие с нормативните изисквания, и как те се прилагат в организацията на Администратора.

14.4.                   Отговорникът по защита на данните носи отговорност, тези служители да актуализират своите познания и да бъдат  информирани за всички въпроси, свързани с личните данни съгласно кръга на техните професионални задължения като организира текущи обучения при промяна в нормативната уредба на защитата на личните данни или при промяна в предмета на дейност на Администратора, както и при въвеждане на нови процедури/ мерки за защита на личните данни от Администратора.

14.5.                   Администраторът насърчава мерки за обучение и повишаване на осведомеността като предоставя необходимите ресурси и материална база за това.

14.6.                   Отговорникът по защита на данните запознава и информира служителите относно значението на защитата на данните в изпълнението на преките им задължения, и в съответствие с ролята им в организацията.

14.7.                   Отговорникът по защита на данните носи отговорност  да се увери, че служителите разбират как и защо се прилагат правилата и процедурите в организацията на Администратора за обработването на личните данни, за което съставя съответните отчети/ протоколи.

14.8.                   Отговорникът по защита на данните разработва програми за обучение и информиране както за целият личен състав, така и за всяка конкретна роля в организацията, която има отношение към обработването на лични данни.

14.9.                   Отговорникът по защита на данните създава система за периодична проверка на осведомеността, както и за актуализиране на знанията на служителите във връзка с настъпили промени в изискванията по защита на данните.

14.10.               Служителите получават конкретно обучение за обработване на лични данни, свързани с техните постоянни трудови роли и отговорности и в съответствие с правилата и процедурите, приети от Администратора.

14.11.               Служителите получават конкретно обучение по всички изисквания и процедури за защита на информацията, приложими към защитата на данните и обработването на данни в рамките на техните ежедневни трудови роли и отговорности, включително докладване на нарушения на лични данни.

14.12.               Служителите получават обучение относно постъпилите за разглеждане на искания и жалби от субекти на данните, свързани със защитата на личните данни и обработването на лични данни, съгласно правилата и процедурите на Администратора.

14.13.               Отговорникът по защита на данните организира обучения за всички отговорни лица и служители.

14.14.               Отговорникът по защита на данните документира всяко проведено обучение като за целта изготвя списък/протокол с присъствалите на съответните обучения, извършени в подходящо време според дейността на Администратора.

14.15.               Първоначално обучение на служителите се провежда при привеждане в действие на настоящата политика, както и при постъпване на работа на нови служители, чиито трудови задължения включват обработване на лични данни.

14.16.               Последващи обучения се провеждат периодично (не по-рядко от веднъж на 6 месеца) или при промяна в нормативната уредба на защитата наличните данни/ промяна в предмета на дейност на Администратора по отношение обработване на лични данни или при въвеждане на нови мерки/ процедури за защита.

 

15.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1.                   Настоящата Политика е приета от Управителя на „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД на 23.05.2018 и влиза в сила от същата дата.;

15.2.                   Субектите на лични данни могат да се запознаят с настоящата политика в офиса на Администратора, находящ се в гр. София, бул. Гоце Делчев №100, бл.22, вх. Б, ет.7, ап.12, както и на сайта на Администратора http://www.creditplus.bg/;

15.3.                   Отговорник/ци по защита на личните данни при „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД е:

15.3.1. Три имена: Стефан Ангелов Асенов

15.3.2. Телефон: 0886 400 506

15.3.3. Имейл адрес: office@creditplus.bg